ЗНАЧЕННЯ АПОКРИФІВ ТА ЛЕГЕНД, ЗІБРАНИХ ІВАНОМ ФРАНКОМ, ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

В. М. Мойсієнко
2020 Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки  
Статтю присвячено аналізу мови зібраних Іваном Франком давніх текстів зокрема та поглядів ученого на історію розвитку української писемности загалом Зазначено, що Іван Якович Франко приділяв значну увагу історії українського письменства та української мови, першим в україністиці зібрав та уклав із ґрунтовними коментарями п'ять томів «Апокріфів та лєґенд». Ця піонерська грандіозна праця у вітчизняному мовознавстві ще належно не оцінена, а з погляду значення укладених дослідником текстів XVI
more » ... I ст. для розуміння становлення української мови загалом поки не знана. Особливо варто звернути увагу на те, що зібрані І. Франком пам'ятки переписували й поширювали люди різного рівня освічености, тобто в багатьох із них говіркове мовлення Галичини XVI -XVIII ст. виявлене неприховано й очевидно. Спостереження над мовою цих та й інших пам'яток і творів українського письменства дали підстави Іванові Франку зробити висновок про тяглість розвитку української (руської) літератури й мови від періоду Руси (ХІ ст.) й до сьогодні. Такі Франкові узагальнення критикували московські вчені, які на той час (зараз також нічого не змінилося) навіть думки не допускали про якийсь окремий розвиток української літератури й мови від часу появи в Руси (у Києві) найдавніших писемних текстів. Тому заклик Івана Франка про важливість для розвою національної справи дослідження давніх пам'яток актуальний і тепер. Подальше вивчення «Апокріфів та лєґенд» розкриє нові горизонти бачення й розуміння українського письменства періоду пізнього середньовіччя. Ключові слова: Іван Франко, українські писемні пам'ятки, тяглість розвитку українськоруського письменства. The article deals with the analysis of the language of ancient texts collected by Ivan Franko in particular and the views of the scientist on the history of the development of Ukrainian writing in * доктор філологічних наук, професор (Житомирський державний університет імені Івана Франка) v.moysiyenko@ukr.net
doi:10.35433/philology.2(93).2020.67-76 fatcat:f4sntqqqdfazjlcb52gohaw2e4