The Usefulness of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography at Preoperative or Postoperative Cystic Echinococcus Patients

Ekrem Çakar, Hasan Bektaş
2020 Istanbul Medical Journal  
Amaç: Bu çalışmanın amacı, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografinin (ERCP) kistik ekinokok (KE) hastalarında preoperatif veya postoperatif dönemde etkinliğini değerlendirmektir. Yöntemler: Ocak 2010-Ocak 2018 tarihleri arasında sarılık, safra kaçağı ve kistin safra yoluna rüptürü nedeniyle ERCP yapılan karaciğer KE hastaları retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik durumları, ERCP, operasyon ve radyoloji raporları, kan testleri hastane kayıtları ve ERCP teknikleri
more » ... ERCP teknikleri ile değerlendirildi, ERCP başarısı, komplikasyonlar ve hastaların klinik durumları kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya katılan toplam 63 hastaya toplam 71 ERCP prosedürü uygulandı ve hastaların ortalama yaşı 46,49±18,33 yıl ve K/E oranı 31/32 idi. ERCP sırasıyla 38, 28 ve 5 hastada ikter, safra kaçağı ve safra yollarına açılma nedeniyle uygulandı. Sfinkterotomi ve balon uygulaması 40/71 hastada en sık uygulanan işlemdir. ERCP sonrası safra kaçağının ortalama kapanma süresi 19,29±10,64 gündü. ERCP 4/63 hastada (%6,3) başarılı olamadı.
doi:10.4274/imj.galenos.2020.22220 fatcat:ruxtic7kczce3i5f3lbxtdaxfy