A rekreációs szempontú tájértékelés elmélete és módszertana a hazai és a külföldi szakirodalom alapján

Szilassi Péter
2003 GALAMBOS J   unpublished
Bevezetés A turizmus egyike korunk legdinamikusabban fejlõdõ gazdasági ágazatainak. A rekreáció földrajzával egyre több hazai és külföldi szakirodalmi munka foglalkozik, ám annak ellenére, hogy a "turizmus földrajza" szakirányok, ill. önálló szakok formájában teret kapott a hazai geográfusképzés-ben, a rekreáció szempontú tájértékelés irodalmi áttekintésével mindössze LÓCZY D. (2002) könyvé-ben találkozhatunk. Számos szakkifejezés-mint pl. az ökoturizmus, alternatív turizmus, fenntartha-tó
more » ... mus, terhelhetõség-nem egyértelmûen, vagy félreértett formában jelenik meg a hazai mun-kákban. Indokolt tehát rövid keresztmetszetet adnunk a rekreációs szempontú tájértékelés fogalmá-ról, fõbb irányairól és módszereirõl. A rekreációs potenciál és értékelési módszerei Az üdülési vagy rekreációs potenciál jelentõs részben a természeti potenciálok közé tarto-zik (bár társadalmi, gazdasági elemei is vannak) és "az idegenforgalom természeti feltételeit jelenti" (LÓCZY D. 2002). Hazánkban az 1980-as években indultak meg az egyes mintaterületek rekreációs potenciálját értékelõ kutatások (BERÉNYI I. a táj bizonyos rekreá-ciós formákra (pl. üdülés, túrázás, síelés) való alkalmasságát vizsgálták. MOLNÁR K.-TÓZSA I. (1983) egy Bükk-hegységi modellterületen 16 környezeti tényezõ (természeti és esztétikai társadalmi ténye-zõk) állapotát értékelte számszerûen 1 ha-os négyzetenként, majd a rekreáció típusának megfelelõen súlyozta azokat. A szerzõk megnevezték, és külön súlyozták az egyes rekreációs formák számára el-engedhetetlen, szükséges, korlátozó, erõsen korlátozó és lehetõvé tevõ környezeti tényezõket. Az így kapott alkalmassági mutatók, és az egyes raszterek környezeti tényezõinek értékeit egymással fedés-be hozva minõsítették az adott raszter rekreációs használatra való alkalmasságát. MEZÕSI G. (1985) a Sajó-Bódva közének példáján a rekreáció egyes idõbeli típusainak (tartós, hétvégi, kiránduló) 2 , és for-1 SZTE Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar, Földrajz Tanszék, 6725 Szeged, Hattyas sor 10. 2 Hasonló, a rekreáció idõbeliségén alapuló felosztást alkalmaz GALAMBOS J. (1988), aki napi, hétvégi, és éves típusokat különít el az üdülési célú rekreáción belül.
fatcat:tblu2jonnfc75khxsljeixnh3e