Care of architectural archival material

Svetlana Perovic-Ivovic
2015 Nasleđe  
УДК 930.253:72 Садржај: Предмет рада је комплексно питање заштите архитектонских докумената као специфичне архивске грађе. Ауторка се бави проблемима заштите и смештаја разноврсних, бројних архитектонских докумената ванстандардних формата, рађених на разним врстама подлога: архитектонским цртежима на платну, енглеском воштаном платну, папиру, пластичном филму; репродукцијама као што су блупринт, диазокопије и други типови нетекстуалних докумената. Обухваћене су све врсте оштећења насталих услед
more » ... унутрашњих фактора, односно саме природе материјала од којих је документ израђен, и спољних фактора који утичу на деградирање архитектонске архивске грађе. Представљене су примене компаративних метода заштите на архитектонским документима из фондова и збирки који се чувају у Архиву Југославије. На крају је указано на значај мера превентивне заштите, које се односе на услове складиштења, руковање и излагање ове врсте архивске грађе. Кључне речи: архитектонска архивска документа, конзервација, цртежи, планови, ванстандардни формати, девастација, смештај, микроклиматски услови, компаративне методе, ласерско чишћење Abstract: The paper focuses on the complex issue of the preservation and maintenance of architectural records as a distinctive type of archival material, addressing the problems of care and storage of diverse oversize documents done on different supports: architectural drawings on drafting cloth, waxed cloth, paper, plastic film; reproductions such as blueprints, diazo prints, and other types of non-textual documents. Attention is paid to all types of damage caused both by internal factors, i.e. resulting from the nature of the support material, and by external factors involved in the degradation of architectural archival material. The paper also presents comparative conservation methods applied to architectural documents kept in the Archives of Yugoslavia. In conclusion, it points to the importance of preventive care as regards storage conditions, handling and display of this type of archival material.
doi:10.5937/nasledje1516101p fatcat:iskftoq53repjav5iulew3raym