NATUR, MYTE, KROPP OG ARKITEKTUR OM VIRKEMIDLER FOR GJENFØDELSE I DET GAMLE EGYPT

Av Steiner
unpublished
I det gamle Egypt fantes det ingen helhetlig kanonisk tekst som skildret forløpet i skapelsesmytene. Utdrag fra slike myter kan imid-lertid isoleres og rekonstrueres fra forskjellige religiøse skrifter, saerlig ritualtekster. Først og fremst er slike ritualtekster nedtegnet i graver. Skapelsen har altså en rituell funksjon knyttet til gravens rolle og den dødes gjenoppstandelse. Ved slutten av Det gamle riket (2575-2134) finner vi ritualtekster på veggene i kongenes gravkammer inne i
more » ... r inne i pyramidene. I Mellomriket (2040-1640) finner man lignende tekster også på mumiekister hos den øverste eliten. Under Det nye riket (1550-1070) ble et korpus av beslektede rituelle for-mularer nedtegnet på papyrus og etter hvert også på gravveggene. Døde-boken, som er tittelen vi har gitt disse papyrusbøkene, skulle hjelpe den døde gjennom underverdenen og ut i dagen. I Det nye riket finner vi også flere såkalte underverdensbøker på veggene i kongenes graver. Disse tekstene, eller bildebøkene, er ikke samlinger av formularer slik som den eldre døde-litteraturen, men kan heller forstås som kart over underverdenens regioner hvorigjennom solen reiser om natten. Sentralt for alle disse tekstene er for-ståelsen av en bevegelse gjennom kosmos, mellom natt og dag. Vi finner altså ikke et endelig enhetlig oppholdssted, et himmelrike, men en stadig regenererende syklus som den døde ønsket å ta del i. Skapelsen sto i sentrum for denne syklusen, og var, som vi skal se, selve virkemiddelet for den regenererende prosess. I denne artikkelen skal vi ta utgangspunkt i hvordan slike kosmografier fra Det nye riket beskriver en kosmisk prosess, og se hvordan disse kan belyse funksjonen til Det gamle rikets pyramider omtrent 1000 år tidligere. Det vil vises at tekst og arkitektur binder sammen tre nivåer, natur, myte og kropp, for å sikre den menneskelige skjebne delaktighet i gjentagende skapelsesprosesser. Nivåene bygger på Jan Assmans (2001) 22 1-2/2011
fatcat:k6y3l2xf7ffozcemvwwm6ly5m4