ÇİZGİ FİLMLERDE ÇOCUK GERÇEKLİĞİ: NİLOYA ÖRNEĞİ

Hatice FIRAT
2019 International Journal Of Turkish Literature Culture Education  
Öz Bu araştırmada, Niloya adlı çizgi filmde yer alan çocuk gerçekliği örnekleri belirlenmiştir. Bu örnekler üzerinden çocuk gerçekliğinin daha çok "hangi konularla" ilgili olduğu, "hangi durumlarda" ortaya çıktığı, "hangi nedenlere" bağlı olarak üretildiği ve kimler tarafından sona erdirildiği"nin saptanması ve böylece alana katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada, veri analizi için doküman incelemesi ve içerik analizinden yararlanılmıştır.
more » ... ırmada TRT Çocuk kanalında yayımlanan ve en çok izlenen çizgi film ödülünü alan "Niloya"ya ait bölümler ele alınmıştır. Çalışmada Niloya"nın internet sitesinde yer alan 79 bölüm ve bu sitede bulunmayan ancak TRT Çocuk kanalında 2018 Mart ayı ortalarına kadar yayımlandığı belirlenen 32 yeni bölüm, toplamda 111 bölüm incelenmiştir. Bu bölümlerin 20"sinde (%18) 23 çocuk gerçekliği örneği saptanmıştır. Bu örneklerin, temalarına göre; "doğayla, nesnelerle, soyut kavramlarla (birikim, ilgi/sevgi gösterme) vb." ilgili olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında Niloya çizgi filminde çocuk gerçekliği "bir şeyle ilk kez karşılaşma durumunda; somut düşünme/soyut düşünememe durumunda; karşılaşılan bir problemi çözme ihtiyacı duyulan durumlarda" ortaya çıkmakta, genellikle bilimsel bilgi eksikliğinden, kavram bilgisi eksikliğinden ve soyut düşünme becerisinin gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Anahtar Sözcükler: Çizgi film, çocuk gerçekliği, Niloya, çocuk edebiyatı. CHILD REALITY IN CARTOONS: NĠLOYA AS AN EXAMPLE Abstract In this research, examples of child reality in the episodes of the cartoon named Niloya were determined. Through these examples, it is aimed to determine "which themes" child reality is mostly related to, "in what situations" it emerges and "on the basis of what causes it is produced" and thus to make contributions to the literature. In the current study employing qualitative research method, document analysis and content analysis were used. In this regard, the episodes of "Niloya", which was broadcast in TRT Children"s channel and received the most watched cartoon award, were taken as the documents. In the study, 79 episodes found on Niloya's website and 32 new episodes which were not found on this site but which were broadcast on the TRT Children"s channel until mid-March 2018, thus a total of 111 episodes, were analyzed. A total of 23 examples of child realities were  Bu çalışma "II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu" nda (26-28 Nisan 2018 Bodrum/Muğla) bildiri olarak sunulmuştur.  Doç. Dr.; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD, haticefirat@mu.edu.tr Hatice FIRAT ______________________________________________ Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 8/2 2019 s. 1007-1033, TÜRKİYE identified in 20 (18%) of the analyzed 111 episodes of Niloya. It is observed that these samples, according to their plots, are about nature, objects, abstracts concepts (accumulation, showing an interest/love) etc. Child reality originates especially due to lack of scientific knowledge, lack of concept knowledge and underdevelopment of thinking abstractly in case of encountering with a thing for the first time, lacking of the ability to think abstractly, solving encountered problem.
doi:10.7884/teke.4389 fatcat:fw2gcdo4ibfxnfnxneq327qdui