Praca poglądowa Ból po operacji przepukliny pachwinowej Pain after inguinal hernia repair

Dariusz Rychlewski, Romualda Wojczys
2007 Chirurgia Polska   unpublished
Streszczenie Leczenie operacyjne przepukliny pachwinowej należy do najczęściej wykonywanych procedur chirurgicz-nych w trybie planowym. Ból występujący po zabiegu ból jest jednym z głównych czynników warunkują-cych przedłużoną rekonwalescencję. W pracy omówiono przyczyny ostrych i przewlekłych dolegliwości bólowych u chorych operowanych z powodu przepukliny pachwinowej. Zwrócono uwagę na wpływ wie-ku, rodzaju znieczulenia i techniki operacyjnej na wystąpienie bólu operacyjnego w chirurgii
more » ... o w chirurgii przepuklin. Słowa kluczowe: przepukliny pachwinowe, ból, leczenie operacyjne Abstract Elective surgical repair of an inguinal hernia is one of the most common surgical procedures. Prolonged convalescence after herniorrhaphy is due mainly to chronic pain. In the paper the reasons for acute and chronic pain in patients operated on for inguinal hernia are presented. Some factors like anaesthetic techniques , patient's age, operative technique are discussed. Częstość występowania neuralgii w okolicy pachwi-ny po przebytym leczeniu operacyjnym przepukliny pa-chwinowej ocenia się na 1-2% [1]. Pacjenci skarżą się na nasilony, wycieńczający ból, za przyczynę którego uwa-ża się uszkodzenie lub uciśnięcie (szwem, podwiązką, klipsem) nerwu biodrowo-pachwinowego, biodrowo-podbrzusznego, płciowo-udowego lub nerwów skórnych bocznych uda. Ból ten zazwyczaj pojawia się bezpośred-nio po zabiegu, ale może również wystąpić w czasie od-ległym od zabiegu jako wynik powstania nerwiaka w miejscu uszkodzenia nerwu [2]. Ból występujący po leczeniu operacyjnym przepukliny pachwinowej jest spowodowany mechaniczną i chemiczną stymulacją dużych włókien nerwowych mielinowych (włókna A-a) lub małych bezmielinowych (włókna C). Me-chaniczna stymulacja tkanek, jaka występuje w obrębie tkanki włóknistołącznej okolicy pachwiny, jest zarówno przyczyną bezpośrednią bólu-w wyniku stymulacji me-Postherniorrhaphy inguinodynia (neuralgia) occurrence is estimated at 1-2% [1]. These patients report severe , debilitating pain, the cause of which is considered injury or entrapment of the ilioinguinal, iliohypogastric, genitofemoral or lateral femoral cutaneus nerves. Although pain usually presents immediately after hernior-rhaphy, thigh delayed presentations also may occur as a result of chronic scaring or neuroma formation [2]. The pain that follows the repair of hernias in the groin is caused by mechanical and chemical stimulation of large, myelinated nerve fibres (C fibres). Mechanical stimulation of somatic tissues, such as that which occurs when tension is created on the fibroconnective tissue of the groin, causes pain both directly-through mechanical stimulation of A-a and C fibres-and indirectly , through the release of chemical substances that further stimulate C fibres. Such chemical substances include hydrogen, potassium, bradykinin, serotonin, his
fatcat:5uqfnusmlbbfvhgriloud7qx2q