Com la inseguretat desafia el sociòleg

Renaud Dulong
1985 Papers  
Hom podrh llegir el text següent mogut per tres menes d'inter?~. Primerament, hom pot trobar interessant una primera esbrossada sociolbgica d'aquest terreny encara desconegut que és la inseguretat. Hom pot, a continuació, interrogar-se sobre el desnivell dels jocs de Uenguatge que separen els discursos sobre la inseguretat i les formulacions de h gent que afirma viure aquesta inseguretat. Per últim, hom pot sentir-se més aviat esperonat per la dimensió epistemol6gica del text, pels reptes que
more » ... inseguretat planteja a la sociologia, reptes que imposen la revisió de les formes de producció del disci~rs sociolbgic o, si més no, obliguen a haver d'anar amb compte amb els ]problemes que aquest discurs provoca. Aquestes tres lectures del text són legitimes en tant que ja estaven conscientment en la ghnesi de la seva redacció; malgrat tot, cal subratllar -perqui: el text no el recull prou bé-un quart punt del qual desitjaríem que en quedés la c<lligÓn: que cap dels tres punts no hauria d'ésser pensat independentment dels altres dos.' 1. El text segueix el de la conferkncia pronunciada el 27 de marc de 1984 a 1'AssociaciÓ Catalana de Sociologia de Barcelona, que alhora es basava en una argumentació desenvolupada una mica abans en una exposició feta a les trobades crimin* lbgiques de la Universitat de Louvain-la-Neuve (Bilgica).
doi:10.5565/rev/papers/v24n0.1417 fatcat:mrkcvpip7bemvoq4i4ilfwg65y