Comparison of the Effects of Aerobic Training with Vitamin C and Estradiol on Markers of the Liver among Ovariectomized and Normal Rats

Maryam Abbsidarehbidi, Effat Bambaeichi, Dept of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran, Dept of Exercise Physiology, Faculty of Sports Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2019 Majallah-i Dānishgāh-i 'Ulūm-i Pizishkī-i Īlām  
‫نمونه‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫حیوانی‬ ‫های‬ 64 ‫شامل‬ ‫بالغ‬ ‫ماده‬ ‫رت‬ ‫سر‬ 2 ‫اورکتومی(‬ ‫گروه‬ 32 ‫نرمال(‬ ‫و‬ ‫رت)‬ ‫سر‬ 32 ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫رت)‬ ‫سر‬ ‫به‬ ‫تصادفی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ 4 ‫گروه‬ ‫زیر‬ 8 ‫تمرین+ویتامین‬ ‫تمرین،‬ ‫شامل‬ ‫تایی‬ C ‫تمرین‬ ، + ‫روی‬ ‫بر‬ ‫دویدن‬ ‫شامل‬ ‫تمرینی‬ ‫پروتکل‬ ‫شدند.‬ ‫تقسیم‬ ‫شم‬ ‫و‬ ‫استرادیول‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫تردمیل‬ 6 ‫هف‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫ته،‬ 5 ‫مدت‬ ‫به‬ ‫جلسه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ 60 ‫متوسط(‬ ‫شدت‬ ‫با‬ ‫دقیقه‬ Vo2max 55 ‫درصد‬ ‫ویتامین‬ ‫شد.‬ ‫اجرا‬ ) C
more » ... د.‬ ‫اجرا‬ ) C ‫میزان‬ ‫به‬ 250 ‫میلی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫استرادیول‬ ‫و‬ ‫گرم‬ 25 / 0 ‫میلی‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫رت‬ ‫هر‬ ‫بدن‬ ‫وزن‬ ‫از‬ ‫کیلوگرم‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫گرم‬ ‫کبد‬ ‫اکسیداتیو‬ ‫آسیب‬ ‫شد.‬ ‫تزریق‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫ارزیابی‬ ‫وسیله‬ ‫ترانسفراز(‬ ‫آمینو‬ ‫آالنین‬ ‫سرمی‬ ‫سطح‬ ALT ‫آمینوترانسفراز(‬ ‫آسپارتات‬ ‫و‬ ) AST ‫شد.‬ ‫تعیین‬ ) ‫یافته‬ ‫پژوهش:‬ ‫های‬ ‫هم‬ ‫شد.‬ ‫رحم‬ ‫آتروفی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫اورکتومی‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫نتایج‬ ‫معن‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ‫اورکتومی‬ ‫چنین‬ ‫ا‬ ‫آنزیم‬ ‫سطوح‬ ‫دار‬ ‫های‬ ALT ‫و‬ AST ‫آن‬ ‫این‬ ‫سطوح‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫استرادیول‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫زیم‬ ‫گردید‬ ‫ها‬ ( P<0.05 .) ‫ویتامین‬ ‫و‬ ‫هوازی‬ ‫تمرین‬ C ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫نتوانستند‬ ‫آنزیم‬ ‫این‬ ‫سطوح‬ ‫رت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کنند.‬ ‫جلوگیری‬ ‫شده‬ ‫اورکتومی‬ ‫های‬
doi:10.29252/sjimu.27.2.198 fatcat:o5umjnim5bgkxp5od2qdko5xoi