Plasma-Wall Interaction Study in JIPP T-II

Mamoru MOHRI, Tohru SATAKE, Masao HASHIBA, Shigeru MAEDA, Toshiro YAMASHINA, Susumu AMEMIYA, Junji FUJITA, Shugo TANAHASHI
1982 Shinku  
doi:10.3131/jvsj.25.164 fatcat:ak3e32meibfrdn5bqjniqczw7m