Linear Conductances of Gated Graphene Structures with Selected Connectivity

Lara Ulčakar, Tomaž Rejec, Anton Ramšak
2016 Acta Chimica Slovenica  
In memory of prof. dr. Janko Jamnik. Abstract The ratio of conductances through carbon-ring based molecules are calculated for various positions of source-drain electrode leads on the molecule. These ratios are usually integers the so-called magic numbers. We find that deviations of the magic number ratios are either zero or quadratic in ratios of tight-binding model parameters. Povzetek Razmerja prevodnosti skozi molekule, sestavljene is obro~ev ogljikovih atomov, smo izra~unali za razli~ne
more » ... figuracije priklju~kov elektrod med izvorom in ponorom. Obi~ajno so ta razmerja cela {tevila, t.i., magi~na {tevila. Ugotovili smo, da s spreminjanjem parametrov v okviru modela tesne vezi ostanejo magi~na {tevila ali nespremenjena, ali pa so od parametrov odvisna kvadrati~no.
doi:10.17344/acsi.2016.2560 fatcat:7bglshvqarg4pehkcalzja4p3a