Biblioteka Narodowa Holandii: misja, strategia działania, zasoby cyfrowe

Marianna Czapnik
2020 Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi  
Holenderska książnica narodowa (Koninklijke Bibliotheek, Nationale bibliotheek van Nederland 1 , dalej KB) została utworzona w 1798 r. w Hadze. Od 1993 r. jest placówką autonomiczną, finansowaną przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki. Pełni funkcję narodowego repozytorium rękopiśmiennego i drukowanego dziedzictwa Holandii. Inicjuje i koordynuje ogólnonarodowe prace z zakresu informacji naukowej i bibliologii, przechowywania i konserwacji zbiorów, jest także centrum wiedzy o niderlandzkiej
more » ... literaturze i historii. Przyszłość KB to cyfryzacja -przesłanie to sformułowane w 2011 r., precyzyjnie określa długofalową strategię rozwoju narodowej książnicy. We wstępie do Strategic Plan 2010-2013 2 zapisano, że głównym zadaniem w najbliższych latach będzie tworzenie narodowej biblioteki cyfrowej. Projekt zakłada skanowanie wszystkich publikacji wytworzonych w Niderlandach, aby umożliwić potencjalnym użytkownikom, krajowym i zagranicznym, szeroki dostęp do jednej holenderskiej e-biblioteki. KB planuje osiągnąć ten cel przy zaangażowaniu własnych środków, współpracy z innymi bibliotekami oraz wynajęciu firm zewnętrznych. Najcenniejsze rękopisy, inkunabuły i stare druki są digitalizowane (lub fotografowane) przez pracowników biblioteki. Cyfrowe wersje najciekawszych obiektów udostępniono na stronie biblioteki tworząc 29 wystaw wirtualnych, np. Book of Hours, Dutch birds, itd 3 . Ponadto, w KB przy współpracy z innymi instytucjami krajowymi oraz bibliotekami belgijskimi, po-267 "Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi", Tom 6, 2012 1 Zob. http://www.kb.nl/en/home [wszystkie dostępy listopad 2012]. Autorka przebywała w dniach 25-29 VI 2012 r. na stażu w Bibliotece Królewskiej w Hadze dzięki stypendium LLP Erasmus Scholarship. 2 Zob. http://www.kb.nl/en/organization-and-policy/strategic-plans/strategic-plan-
doi:10.33077/uw.25448730.zbkh.2012.304 doaj:ca661ae0be3b4c4a8ea7a2783a3de0bf fatcat:blqp5z6wbzd4pmvtmrqkgqagnu