ارزش تشخیصی Combined test در غربالگری سندروم داون و تری‌زومی 18 در هفته‌های 14-9 حاملگی

Zahra Shahshahan, zahra shahshahan
2013 مجله دانشکده پزشکی اصفهان  
مقدمه: جهت غربالگری ناهنجاری‌های جنین از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. با توجه به این که در کشور ما تنها تا هفته‌ی 17 لقاح امکان انجام سقط‌درمانی وجود دارد، روش‌هایی که در سه ماهه‌ی اول قادر به تشخیص ناهنجاری‌ها هستند، مناسب می‌باشند. هدف از این مطالعه، بررسی ارزش تشخیصی Combined test که انجام آن در سه ماهه‌ی اول امکان‌پذیر است، در غربالگری سندرم داون و تری‌زومی 18 بود. روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی بود که بر روی 380 نفر از زنان باردار بالای 35 سال که در هفته‌های 14-9 بارداری بودند
more » ... 14-9 بارداری بودند و به درمانگاه‌های مامایی بیمارستان‌های شهید بهشتی و الزهرای (س) اصفهان مراجعه کردند، انجام شد. سونوگرافی و آزمایش خون تمام بیماران در مراکز واحد انجام گردید. Combined test توسط نرم‌افزار آلفا آنالیز شد. طی این آنالیز جمعیت نمونه به گروه‌های کم خطر و پر خطر برای سندرم داون و تری‌زومی 18 تقسیم‌بندی شدند. گروه‌های با خطر بالا تحت آمنیوسنتز قرار گرفتند و جمعیت کم خطر از نظر بروز ناهنجاری پس از تولد فرزندانشان پیگیری شدند. یافته‌ها: بر اساس این مطالعه حساسیت Combined test برای سندرم داون 100 درصد و ویژگی آن 4/96 درصد محاسبه شد. این مشخصات برای تری‌زومی 18 به ترتیب 75 و 100 درصد بود. بر اساس مطالعه‌ی ترکیبی، حساسیت این آزمون برای هر دو آنومالی مورد مطالعه 94 درصد و ویژگی آن 96 درصد بود. نتیجه‌گیری: با توجه به حساسیت و ویژگی بالای Combined test در غربالگری سندرم داون و تری‌زومی 18 می‌توان با اطمینان بالا از این تست در سه‌ ماهه‌ی اول بارداری برای تشخیص این ناهنجاری‌ها استفاده کرد و در موارد مورد نیاز بارداری را خاتمه داد و از به دنیا آمدن نوزادان معلول جلوگیری نمود.
doaj:3d553375a37844118841210e6b9c47f4 fatcat:imscb7yqhrho7bvepgh4xftham