Performance enhancement of white-electrophosphorescent devices incorporating a mixed-transition layer

Yu Wang, Yulin Hua, Xiaoming Wu, Lijuan Zhang, Qingchuan Hou, Shougen Yin, M. C. Petty
2008 Applied Physics Letters  
Performance enhancement of white-electrophosphorescent devices incorporating a mixed-transition layer.', Applied physics letters., 92 (12). p. 123504. Further information on publisher's website: http://dx.
doi:10.1063/1.2896606 fatcat:gzb3o5rowjcibieujkhsu5ebia