APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS AND LINEAR ORDERING IN THE ASSESSMENT OF POLISH HIGHER EDUCATION
ZASTOSOWANIE ANALIZY SKUPIEŃ I METODY PORZĄDKOWANIA LINIOWEGO W OCENIE POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Elżbieta Zalewska
2017 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: W polskim szkolnictwie wyższym następuje wiele zmian, głównie wynikających z przemian demograficznych oraz wprowadzania do życia akademickiego nowoczesnych technologii. Szybki wzrost liczby uczelni i spadek liczby studentów powoduje konkurencyjność na polskich uczelniach wyższych. Celem pracy jest prezentacja wyników wielowymiarowej analizy porównawczej stanu polskiego szkolnictwa wyższego w 2014 roku w podziale na województwa na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i
more » ... nku Danych Lokalnych. Ocena obejmuje zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne oraz studia stacjonarne i niestacjonarne. Za pomocą analizy skupień pogrupowano województwa, uwzględniając podobieństwo stanu szkolnictwa wyższego, oraz zastosowano porządkowanie liniowe pozwalające ustalić klasyfikację województw. Do obliczeń wykorzystano pakiet Statistica. Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, analiza skupień, porządkowanie liniowe. Summary: Polish academic education faces significant changes, mostly resulting from introducing technologically advanced ways of teaching and demographic change. A rapid increase of the number of universities and a decrease of the number of students cause competitiveness among Polish universities. The aim of the article is the presentation of the results of multidimensional comparative analysis of conditions of Polish higher education in 2014 per voivodeships, based on data from the Central Statistical Office and the Local Data Bank. For grouping voivodeships, cluster analysis was used, taking into account the similarity of the condition of higher education and sorting line for determining the classification of voivodeships. Calculations were prepared using Statistica software.
doi:10.15611/pn.2017.469.24 fatcat:yz5yp5dd2fbfhos4jei3ekfwj4