UZAMSAL İLİŞKİLER TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI

Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ, Behçet ORAL
2018 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ  Behçet ORAL  ÖZET Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin uzamsal ilişkiler becerisi üzerine çoktan seçmeli bir test geliştirmek amaçlanmıştır. Testin geliştirilme aşamasında, kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görüşü alındıktan sonra testten altı madde çıkarılmış ve 24 maddelik test geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için 303 yedinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Testin faktör yapılarını belirlemek amacıyla maddeler arası tetrakorik korelasyon matrisine dayalı
more » ... larak açımlayıcı faktör analizi yapılmış, iki madde testten çıkarılarak iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Daha sonra testin iki faktörlü yapısının bir model olarak doğrulanıp doğrulanmadığı belirlemek için asimptotik kovaryans matrisi ile ağırlıklı en küçük kareler yönteminden yararlanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Testteki bir maddenin faktör yükü .30'dan küçük ve hata varyansı .90'dan büyük olduğu için madde testten çıkarılmış ve iki faktörlü yapının yeterli uyum indekslerine sahip olduğu görülmüştür. Kalan 21 madde için madde analizi yapılmış; testin farklı güçlük düzeylerine ve yüksek ayırt ediciliğe sahip maddelerden oluşan, orta güçlükte ve ayırt ediciliği yüksek bir test olduğu ortaya çıkmıştır. Birinci faktör için KR-20 iç tutarlılık katsayısı .79, ikinci faktör için .73 ve testin geneli için .74 olarak hesaplanmıştır. ABSTRACT In this study, it was aimed to develop a multiple choice test about middle school students spatial relations skills. In the test development phase, after taking expert opinion for content and face validity, the six items were removed from the test and the test with 24 item was applied to 303 seventh-grade student for validity and reliability studies. In order to determine the factor structures of the test, explanatory factor analysis was performed via the Tetrachoric Correlation Matrix between the items and a two-factor structure was obtained by being removed the two items from the test. Afterwards, confirmatory factor analysis was performed by using the Asymptotic Covariance Matrix and the Weighted Least Squares Method in order to determine whether the twofactor structure of the test was confirmed as a model. Since the factor loading of the one item was less than .30 and the error variance was greater than .90, the item was extracted from the test and it was seen that the two-factor structure had sufficient fit index. Item analysis was performed for the remaining 21 items; the test was found to be moderately difficult and highly distinctive which consists of items with different difficulty levels and highly distinctive. The KR-20 internal consistency coefficient was calculated to be 0.79 for the first factor, 0.73 for the second factor and .74 for the entire test.
doi:10.17240/aibuefd.2018.18.41844-504887 fatcat:nnamy4567bb6tcbl7tq6gg22ay