Effect of Laser Treatments on Bond Strength of Resin Cement to Hybrid Ceramic
Lazer Uygulamalarının Hibrit Seramik ile Rezin Siman Arasındaki Bağlantı Gücüne Etkisi

Kubilay BARUTCİGİL, Esra KUL, Çağatay BARUTÇUGİL, Mehmet Mustafa ÖZARSLAN
2020 Akdeniz Medical Journal  
ÖZ Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı güçlerde uygulanan Erbiyum, Krom: İtriyum Skandiyum Galyum Garnet (Er;Cr:YSGG) lazerin hibrit seramik ile rezin siman arasındaki bağlantı gücüne etkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Hibrit seramik bloklardan elde edilen 60 adet örnek rastgele 6 gruba ayrıldı (n=10). Yüzey işlemi uygulanmamış grubunun (kontrol grubu), Er,Cr:YSGG lazer uygulanmış gruplarının (1 ile 5W) yüzeylerinin pürüzlülükleri profilometre kullanılarak ölçüldü. Daha sonra örnek
more » ... lerine teflon kalıp kullanılarak rezin siman uygulandı ve polimerize edildi. Rezin simanın bağlantı gücü universal test cihazı kullanılarak ölçüldü. Her gruptan bir örnek taramalı elektron mikroskobunda (SEM) incelendi. Veriler tek yönlü ANOVA ve Duncan çoklu karşılaştırma testleri ile (p = 0.05) anlamlılık düzeyinde analiz edildi. Bulgular: Yüzey işlemi uygulanan gruplarda bağlantı gücü değerleri yüzey işlemi uygulanmayan kontrol grubuna göre artmış olasına rağmen, bu artışın sadece 2W grubunda istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0.05). Sonuç: Lazer uygulamasının hibrit seramik yüzeylerini pürüzlendirme için etkili bir yöntem olduğu görülmüştür. ABSTRACT Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of various Erbium, Chromium: Yttrium Scandium Gallium Garnet (Er,Cr:YSGG) laser intensities on the shear bond strength of a hybrid ceramic. Material and Methods: Hybrid block specimens were prepared and separated into six groups for each surface treatment method (n=10) as a control group with no treatment applied and the groups irradiated with the Er;Cr:YSGG Laser (1W to 5W). Surface roughness measurements were taken after the surface treatments by using profilometry. Resin cement was applied on every surface treated with the help of a teflon mold and then polymerized. Shear bond strength was measured using a universal test machine. One sample of each group was evaluated under the scanning electronic microscope (SEM). All values were analyzed with one-way ANOVA and the Duncan test at a significance level of p= 0.05. Results: Bond strength values were enhanced by all surface treatment methods when compared to the control group. The difference between the 2W group and the control group was statistically significant (p<0.05). Conclusion: Laser application was found to be an effective method for roughening hybrid ceramic surfaces.
doi:10.17954/amj.2020.2347 fatcat:sqatk3tv7fggzfjxcqjnv2i2yy