Mali Kural Uygulamalarının Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkileri(The Impacts of Fiscal Rules on Macroeconomic Variables)

Mustafa MIYNAT, Kemal M. BOSTAN
2015 Yönetim ve Ekonomi  
ÖZ Ekonomik piyasalarda kamu müdahalesi ile ilişkili olan teoriler zaman içinde farklılık göstermişlerdir. 1990'larda kamu harcamaları ve bütçe açıklarında yaşanan artışlar, kamu finansmanı alanında bazı yeniliklere ihtiyaç duyulması nedeniyle mali kural kavramını gündeme getirmiştir. Bu çalışma; 24 gelişmiş ekonomi için dengesiz panel veri analizini kullanarak işsizlik oranı ve ekonomik büyüme oranının dahil edildiği makroekonomik değişkenlere mali kural uygulamalarının etkilerini ampirik
more » ... lerini ampirik olarak ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaçla, sözkonusu ekonomilerde 1985-2012 dönemi yıllık verileri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; ekonomik büyüme, GSYH içindeki kamu borcunun oranı ve GSYH içindeki kamu harcamalarının oranı değişkenleri işsizlik oranı üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahipken; harcama kuralı ve enflasyon oranı negatif ve istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahiptir. Diğer taraftan, ekonomik büyüme değişkeni üzerinde işsizlik oranı ve GSYH içindeki vergi gelirlerinin oranı pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı iken bütçe dengesi kuralı, GSYH içindeki kamu borcu oranı ve GSYH içindeki kamu harcamalarının oranı değişkenleri negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmuştur. ABSTRACT Theories associated with social interference-intervention on economic markets have differed in time. A rise of government expenditures and budget deficits in the 1990s have created some innovation needs in the field of public finance that makes definition of fiscal rule a current issue. This study empirically seek to reveal the impacts of fiscal rule practices on macroeconomic variables, including unemployment rate and economic growth for 24 developed economies by using unbalanced panel data analysis. For this purpose, the data set is annually covered for the period from 1985 to 2012 in these economies. According to consequences of this study, economic growth, government debt as a percent of GDP and government expenditure as a percent of GDP have positive and statistically significant relationship while expenditure rule and inflation rate have negative and statistically significant related to unemployment rate. On the other hand, economic growth is correlated that unemployment rate and tax revenue as percent of GDP have positive and statistically significant and, budget balance rule, government debt as a percent of GDP and government expenditure as a percent of GDP have negative and statistically significant.
doi:10.18657/yecbu.93910 fatcat:bq2qka6jcjgdnfqgezfpekinya