Emergency Service Admission Evaluation of Diagnosis Codes, Triage and Socio-Demographic

Celalettin Çevik, Özlem Tekir
2014 Balıkesır Health Sciences Journal  
tarihleri arasında yapılan başvuruların sosyo-demografik, tanı kodları ve triyaj olarak değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. YÖNTEMLER: Araştırma geriye yönelik tanımlayıcı bir çalışmadır. Veri hastane bilgi sisteminden elde edilmiştir. Karşılaştırmada ortalama yüzdeler ve ki-kare testi kullanılmıştır. BULGULAR: Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesine yapılan tüm başvuruların %12.59'u acil servise olmuştur. Başvuruların %44.02'si tekrarlayan başvurular olup, %37.89'u 20-39 yaş aralığındaki
more » ... lerin başvurularından oluşmaktadır. Kış aylarında Kulak Burun Boğaz ve Göz hastalıklarına ilişkin, yaz aylarında ise ürogenital sisteme ilişkin başvuruların daha sık olduğu görülmektedir (p<0.0001). KBB ve Göz hastalıkları, kardiyovasküler sistem hastalıkları, nörovasküler sistem hastalıklara ilişkin başvurular anlamlı olarak erkeklerde fazla iken, düşme ve travmalar, karın ve yan ağrısı, solunum sistemi ve sindirim sistemi hastalık tanısıyla başvurular kadınlarda anlamlı olarak daha fazladır (p<0.0001). SONUÇ: Sonuç olarak acil servis başvuruları incelendiğinde acil servislerin uygunsuz kullanımı gözlenmiştir. Bu durum hastaların daha hızlı hizmet almak ve beklememek istemesiyle ilişkili olabilir. Acil servis hizmetlerinin güvenle sürdürülebilmesi için birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, sevk sisteminin uygulanması gereklidir. Anahtar Kelimeler: Acil servis başvuruları, demografik durum. SUMMARY OBJECTIVE: This study was conducted in order to evaluate admission about sociodemographic, diagnostic codes and triage between 01.11.2012-31.10.2013 to Balikesir State Hospital emergency department. METHODS: The study is a retrospective and descriptive research. Data were obtained from hospital information systems. Chi-square test, averages and percentages was used in statistical comparisons. RESULTS: 12.59% of all applications to Balıkesir State Hospital made have been to the emergency department. 44.02% of applications are consisting of repeated; 37.89% of applications in the range of 20-39 age individuals. It is seen that lots of applications about Ear, Nose, Throat and eye diseases in winter, urogenital system in summer (p<0.0001). Applications about Ear, Nose, Throat and eye diseases, cardiovascular system diseases, neurovascular system diseases are more significant on men, applications about fall and trauma, stomachache and side pain, respiratory and digestion system diseases diagnosis are more significant on women (p<0.0001). CONCLUSION: In the result of the study, İt is seen that emergency department is used inappropriate. This condition maybe associated that patients want to get faster service and don't want to wait. Strengthening primary health care services and implementation of the referral system are appropriate in order to maintain emergency services safely.
doi:10.5505/bsbd.2014.26349 fatcat:wavjq65knraf3hsolae4cndogy