Reinforcing effect of calcium sulfate cement bovine bone morphogenetic protein on vertebral in the rabbit model of osteoporosis

Jie Zhang, Sheng-Guo Chen, Kaken Habaerxi, Shawuti Alimujiang, Yu Chen, Ming-Zhen Peng, Rong Yue, Yu-Lian Wu, De-Quan Wang, Yu-Ming Chen
2014 Asian Pacific Journal of Tropical Medicine  
doi:10.1016/s1995-7645(14)60060-2 pmid:25063065 fatcat:n5kfkuvfjfcnvk23c6cspxoxhe