Marteniçka: Bulgaristan'dan Türkiye'ye bir nevruz geleneğinin göçü

Cevdet AVCI
2021 RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi  
R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 2 1 . 2 2 ( M a r t ) / 4 9 5
doi:10.29000/rumelide.886159 fatcat:ynw5pgduvzgpflzhwuvynzlf54