REFLECTION OF THE 2008 GLOBAL CRISIS TO VALUE AT RİSK: AN APPLICATION TO DOW JONES INDUSTRY INDEX

İlkay Solak, Hazal Taşçi, Mersin, Üniversitesi Sosyal, Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim, Dalı Tezli, Yüksek Lisans, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Enstitüsü İşletme, Anabilim Dalı Tezli (+1 others)
2002 unpublished
ÖZ Bu çalışmada Riske Maruz Değer (RMD) yöntemlerinden bahsedilmiş ve varyans-kovaryans yöntemi kullanılarak Dow Jones Endüstri Endeksi aylık getiri verileri, 2008 küresel krizinin öncesi sonrası ve kriz dönemi olmak olarak üç ayrı dönemde analiz edilmiştir. Hesaplanan riske maruz değer sonuçları yorumlanarak dönemler itibariyle karşılaştırılmıştır. Sonuçta, kriz döneminde portföy riskinin diğer dönemlere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Kriz öncesi dönemde portföyün riske maruz
more » ... kriz sonrası dönemden daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, Markowitz ortalama-varyans modeline göre elde edilen portföyler her dönem için aynı tutularak RMD'lerinin nasıl değişeceği incelenmiş ve çeşitlendirmenin faydasının özellikle kriz dönemlerinde arttığı görülmüştür. Kriz öncesi dönemde, kriz sonrası dönemden daha düşük bir RMD değeri ölçülmüş, kriz döneminde ise çok daha yüksek bir RMD değeri bulunmuştur. ABSTRACT In this study, value at risk methods are mentioned and by using Varriance-Covarriance method Dow Jones Industry Index monthly return datas are analyzed on the brink of before crisis term, during crisis term and after crisis term as three different periods Calculated results of Value at Risk are interpreted and compared by these terms. As a result, portfolio risk during the crisis term is determined to be higher than the ones in other terms. There is higher VAR value in before crisis term than in after crisis term Also, it is invastigated how the VAR change the portfolios which are obtained by Markowitz mean-varriance model as holding same for each term and especially in the crisis terms, the benefit of diversification is seen to increase. It is measured that 1 Bu çalışma 7-8-9 Nisan 2016 tarihinde 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu'nda sunulmuş ve revize edilerek makale formatına getirilmiştir.
fatcat:gcwacvg3mbgbtgbfundetbgeyq