Changing the Paradigm of Educating the Generation Z Students of University-Level Economics

V. Shebanin, Mykolayiv National Agrarian University, Yu. Kormyshkin, Mykolayiv National Agrarian University
2019 Modern Economics  
Introduction. Generation Z consists of people who were born after 2003 and have already started their studies in higher education institutions or are just choosing their future directions. Generation Z members are active citizens, interested in social and political events, quick to adapt to new technologies and can learn about their future professions online. All these specific characteristics require higher education institutions to change the paradigm of educating students of university-level
more » ... Economics and to take a fresh look at the educational process. Purpose. The purpose of this article is to systematize the directions of change in the paradigm of educating Generation Z students in university-level Economics. These students are unique in psychological and other particulars. Results. We are convinced that in the process of educating Generation Z students in university-level Economics, more attention should be paid to their needs, traditional approaches should be boldly changed, and strategic education vectors should be adjusted in accordance with the requirements of the modern world. Classical long lectures are not the best education format for Generation Z, whose members are accustomed to multitasking and often distracting social media. It is possible to increase the involvement of students of university-level Economics by dividing the tasks into segments, alternating active dialogue and lectures. Conclusions. Modern scientific-pedagogical workers should inspire students of university-level Economics to learn during life, to develop and effectively apply entrepreneurial abilities, to form such educational tasks characterized by real application. To master the economic professions for Generation Z, professors need to teach how to think in a systematic way, connect knowledge from different fields, adapt to changes, and quickly absorb new information. УДК 378:330-057.87 Шебанін В. С., доктор технічних наук, професор, академік НААН України, ректор, Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв, Україна Кормишкін Ю. А., доктор економічних наук, професор кафедри, Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв, Україна Зміна парадигми підготовки здобувачів вищої економічної освіти покоління Z Анотація. На сьогодні частина «покоління Z», молодих людей, які народились після 2003 року, вже розпочала навчання у закладах вищої освіти або тільки обирає її майбутній напрям. Представники покоління Z займають активну громадянську позицію, цікавляться соціальними й політичними подіями, швидко адаптуються до нових технологій і можуть навчатися майбутній професії онлайн. Всі ці специфічні характеристики вимагають від закладів вищої освіти зміни парадигми підготовки здобувачів вищої економічної освіти та нового погляду на освітній процес. Метою даної статті є систематизація напрямів зміни парадигми підготовки здобувачів вищої економічної освіти покоління Z, виокремлених з урахуванням їх психологічних та інших особливостей. Переконані, що у процесі підготовки здобувачів вищої економічної освіти покоління Z більшу увагу необхідно звертати на їх потреби, сміливо змінювати традиційні підходи, вміти коректувати стратегічні вектори освіти з урахуванням вимог сучасного світу. Класичні довгі лекціїне найкращий формат освіти для покоління Z, яке звикло працювати в режимі мультизадачності та часто відволікатися на соціальні мережі. Збільшити залученість здобувачів вищої економічної освіти можливо за допомогою поділу задач на сегменти, чергування активного діалогу і лекції. Сучасні науково-педагогічні працівники повинні надихати здобувачів вищої економічної освіти навчатися протягом життя, розвивати і ефективно застосовувати підприємницькі здібності, формувати такі навчальні завдання, що характеризуються реальним застосуванням. Для опановування економічних професій покоління Z необхідно навчити мислити системно, пов'язувати знання з різних сфер, адаптуватися під зміни, швидко засвоювати нову інформацію. Ключові слова: економічна освіта; освіта; заклади вищої освіти; покоління Z.
doi:10.31521/modecon.v18(2019)-34 fatcat:umioevzyhbcjvc5uafp6kwomj4