Large piezoelectric properties in KNN-based lead-free single crystals grown by a seed-free solid-state crystal growth method

Jie Yang, Faqiang Zhang, Qunbao Yang, Zhifu Liu, Yongxiang Li, Yun Liu, Qiming Zhang
2016 Applied Physics Letters  
doi:10.1063/1.4948642 fatcat:3jfnltpi3befziz5wlwljcxrmu