VÝZKUMNÉ STUDIE PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZNIKU A PROCESU ŠÍRENIA FÁMY THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE RUMOR ORIGIN AND TRANSMISSION

Radoslav Blaho, Mária Bratská
unpublished
Abstrakt Príspevok sa zaoberá problematikou fámy, sociálnopsychologických aspektov jej vzniku a následného šírenia. V úvode prináša stručný prehľad niektorých doterajších poznatkov o fáme z tejto oblasti, predovšetkým zo zahraničných reálií. Vo vý-skumnej časti podáva správu o uskutočnenom kvalitatívno-kvantitatívnom vý-skumnom projekte, ktorý vychádza z týchto poznatkov a sleduje vznik a proces šíre-nia fámy vo vybranej sociálnej skupine. Abstract This paper deals with aspects of the origin
more » ... ts of the origin and spread of rumours from the viewpoint of social psychology. Firstly it introduces a concise overview of this phenomenon, mainly drawing on foreign sources. In the empirical part, it gives an account of a qualitative and quantitative study based on this overview and carried out on a selected social group. Key words: rumour, social communication, gossip, rumour spreading, attitude of the individual, attitude of the group ÚVOD Problematika fámy sa týka širokého spektra spoločenského života. Zaujímavé je pritom sledovať aspekty fámy v procese sociálnej interakcie, a taktiež jej dopad na správanie a pre-žívanie jednotlivca, či sociálnej skupiny. Autorskou snahou v tomto príspevku je poskytnúť stručný prehľad danej problematiky z pohľadu psychologického, resp. sociálnopsychologic-kého, a svojimi výskumnými zisteniami prispieť do tejto oblasti. Pojem fáma vychádza z latinského rovnomenného termínu a v minulosti sa ním označo-vala akási povesť, správa. Tento termín je odvodený od mena rímskej bohyne Fámy, ktorá bola rýchlonohá a vedela všetko. Zo zistení nášho výskumného projektu (R. Blaho, 2009), kde mali participanti produkovať voľné asociácie k tomuto pojmu (spracované tematickou analýzou), sa chápanie fámy pohybuje v pomerne širokom kontextovom rozmedzí od "ne-podloženej informácie" až po "klamstvo", resp. "výmysel", pričom prevažuje negatívna
fatcat:2tct4ae755fz5dteb6qopfbhne