Damakta Tespit Edilen Adenoid Kistik Karsinom: Olgu Sunumu

2021 Gazi Medical Journal  
ÖZET Adenoid kistik karsinom (AKK) yavaş büyüyen ancak nüks oranı oldukça yüksek kötü huylu epitelyal tümördür ve baş boyun bölgesi kötü huylu tümörlerinin yaklaşık %1'ini, tüm tükürük bezi tümörlerinin %10'unu ve minör tükürük bezi tümörlerinin ise %30'unu oluşturmaktadır. Minör tükürük bezlerinde ve ağız içerisinde damakta daha sık izlenmektedir. 5 yıllık sağ kalım oranı %66 ile %92, 10-20 yıllık sağ kalım oranı ise %40 ile %70 arasındadır. Birincil lezyonun oluşumundan 10 sene sonra metastaz
more » ... yaptığını bildiren çalışmalar mevcuttur. Bu makalede damak yerleşimli ve oldukça geniş bir bölgede lokal invazyon gösteren, 17 yıllık AKK tanı öyküsü olan hasta vaka olarak sunulmuş ve konu ile ilgili güncel bilgiler tartışılmıştır. ABSTRACT Adenoid cystic carcinoma (ACC) is a slow-growing but highly recurrent malignant epithelial tumor with approximately 1% of head and neck malignant tumors, 10% of all salivary gland tumors and 30% of minor salivary gland tumors. It is detected at minor salivary glands and mouth are more common in the palate. The 5 year survival rate is between 66% and 92% and the 10-20 year survival rate is between 40% and 70%. There are studies that report that it metastasizes 10 years after the formation of the primary lesion. In this article, the patient with a 17 year history of ACC diagnosis diagnosis showing local invasion in a very wide region in the palate was presented as a case report and current information about the subject was discussed.
doi:10.12996/gmj.2021.19 fatcat:eoaxrttfhjeyjiadq5nxbz7jiy