Azmizâde Hâletî Divanı'nda Âdet ve Gelenekler

Hasan KAYA
2010 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi  
Divan edebiyatı bir kısmı bugün de yaşayan âdet ve geleneklerin yer aldığı zengin bir kültür mirasıdır. Divan edebiyatı şairleri yaşadıkları toplumun kültürünü şiirlerinde işlerken örf, âdet ve geleneklerine dair birçok uygulamaya da temas ederler. Bu makalede 17. yüzyıl şairlerinden Azmizâde Hâletî (1570-1631)'nin Divanı'nda yer alan âdet ve gelenekler ile bunların kullanılış biçimleri üzerinde durulmuş, belirtilen âdet ve gelenekler konularına göre tasnif edilmiş, böylece hem şairin edebî
more » ... ne hem de içinde bulunduğu kültürün neresinde durduğuna vurgu yapılmış, birçok çalışmayla ortaya konduğu gibi divan şiirinin isnat edilenin aksine somut olduğu, divan şairinin de halktan ve onun kültüründen uzak olmadığı gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. A B S T R A C T Literature of divan including customs and traditions of which some parts were still alive is a precious cultural heritage.The poets of divan literature deals with a lot of practice concerning habits, customs and traditions while studying the culture of the society they lived in. In this article it was dwelt on customs and traditions which take place in divan of Azmizade Haleti who is one of the poets of 17 th century and the way of use, these customs and traditions were classsified by subject, thus it was emphasized on both literary point of poet and how the poet internalized his culture. It was tried to put forth that contrary to references divan poem was concrete like introduced in many studies and also the poet of divan wasn't irrelevant society and its culture. Divan şairi sanatını icra ederken çevresinde olup bitene seyirci kalmamış; güneşten zerreye kadar gördüğü ya da varlığına inandığı her şeyi şiirine konu etmiştir. Bu yönüyle önemli bir kültür hazinesidir. Bu konuda Cem Dilçin: "Divan şiiri, kapsadığı uzun zaman dilimi dikkate alındığında, Türk kültürü açısından çok zengin bir kaynak oluşturmaktadır. Durum böyle olduğu hâlde divan şiirini, toplum hayatından uzak soyut bir şiir gibi değerlendirmek ve onu özellikle bu açıdan eleştirmek
doi:10.15247/dev.56 fatcat:oj2nmyl6efdb7hvvtdr5vcupme