سهم زنان ایران در تولید و استناد‌های علمی ‌در حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری جمهوری اسلامی ‌ایران

حمزه علی نورمحمدی
2014 مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان  
هدف پژوهش حاضر سنجش سهم زنان ایران در تولید و استناد‌های علمی حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری ایران بود. این پژوهش از نوع مطالعات علم‌سنجی است که به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شد. جامعه آماری کلیه آثار نمایه شده زنان ایران مرتبط با اولویت‌‌‌های سطح الف علم و فناوری نقشه جامع علمی بود که در پایگاه وب‌آو‌ساینس طی سال‌های2010 - 2000 ، حداقل از یک نویسنده زن منتشر شده است. ابتدا 4844 رکورد کتاب‌شناختی بر اساس کلیدواژه‌های مرتبط با هر حوزه، از این پایگاه استخراج شد که پس از تفکیک جنسیّت1198 رکورد
more » ... جنسیّت1198 رکورد باقی ماند. یافته‌های توصیفی نشان داد که مشارکت زنان در تولید علم حوزه‌‌ فناوری زیستی نسبت به سایر حوزه‌ها بیش‌تر است و نیز، بیش‌ترین میزان برون‌دادهای علمی زنان ایران در پایگاه وب‌آو‌ساینس در حوزه زیست‌محیطی و کم‌ترین آن در هوافضا بوده است. تحلیل یافته‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگین استناد به تولیدات علمی زنان ایران در حوزه‌‌های موضوعی اولویت‌دار علم و فناوری اختلاف معناداری وجود دارد. بین میانگین استناد به حوزه میکرو با حوزه‌های نفت و گاز، اطلاعات و ارتباطات و هوافضا و نیز بین زیست‌محیطی با اطلاعات و ارتباطات و هوافضا تفاوت معناداری وجود دارد.
doi:10.22051/jwsps.2014.1474 doaj:f3b175d0aab6402a8ae9e041c8bc90bd fatcat:fovdyqmhvjdcxpkwjpeyenguv4