Utbredningen av Achroanthes monophyllos Greene i Fennoskandia

Av
1937 unpublished
(Meddelanden från Lunds Botaniska Museum N:r 34.) En av vårt lands numera mest sällsynta orehidéer är Achroanthes monophyllos Greene. I Sverige anträffades den första gången omkring 1730 av O. CELSIUS vid Sätra brunn i Västmanland. Strax efter CELSH fynd påträffades den av D. GlESLER pa Alnön i Medelpad. Exemplar från dessa båda fyndorter ha av LINNÉ beskrivits under olika namn (LINNÉ 1745 p. 266, 1755 p. 316). Att LINNÉ beskrivit samma växt under olika namn beror på, att lian vid
more » ... av Alnö-exemplaren icke bade tillgång til CELSII exemplar (NYMAN 1868 p. 301). Sedan dessa fynd gjordes, har denna växt anträffats pä en hel del lokaler i Fenno-skandia (fig. 1). Den 30 juni 1936 förelog dåvarande majoren C.-A. TÖ-REN. Umeå, och förf. en exkursion till Storön i Neder-Kalix socken, närmast för att studera den på östsidan av Storön ganska rikliga förekomsten av Primula sibirica. På en del platser i Kalix-lrakten gar kalk i dagen, t. ex. Storön. Hasta-skär, Vitgrund m. fl. ställen. Närvaron av kalk i dessa Irak-ter visar sig i den rika floran, och Storön är sedan ganska länge känd för sin rika orcbidéflora. SVENONIUS (1925 p. 460) och GRAPENGIESSER (1934 p. 343) nämna från Storön följande orehidéer: Calypso bulbosa, Corallorrhiza innata, Cypripedium calceolus, Coetoylossum viride, Orchis craenta, incarnala och Platantliera bifolia. Goodyera repens, Listen/ cordata och Orchis maculata uppgivas av SVENONIUS (1925 27 Botaniska Notiser 1937. 402 p. Kil) såsom förekommande i alla delar av floraomradet (Luleå-trakten). Själv har jag (1934) seti alla dessa arter på Storön. Under vår exkursion på Storön anträffades i ett Myrica-kärr Achroanthes monophgllos. Detta fynd var så mycket mera överraskande, som tillgängliga floror (NEUMÄN 1901, LINDMAN 1926) angav denna växts nordligaste lokaler i Sve-rige till landskapen Jämtland och Ångermanland. Vi före-togo därför ett par dagar senare (8 / 7) en grundlig undersök-ning av denna nya Achroanthrs-\okn\. Växtplatscn pä Storön ligger insprängd i barrskogen och utgöres av ett Atyrica-kiur, som i söder, norr och väster begränsas av en Led u m-mosse. I öster övergår denna Ledum-mossa i ett Myrica-kärr utan barrträd, men med Alnus incana och enstaka Betitla iorluosa. Det var i detta .1/yr/cri-kärr. som Achroant livs upptäcktes. Betecknande för dess växtsätt var, att den tycktes trivas bäst i de av Meny-anthes och Sphagna uppbyggda tuvorna. Dessa tuvor lore-komino rikligt i sänkorna mellan alarna. En noggrann in-ventering av kärret gav till resultat ett 100-tal individ varav ett 00-tal blommade. Ett exemplar mätte 15 cm. För hela lokalen Uppgjordes en artlista, som fick följande utseende:
fatcat:wow5hpvjabbnvbupmbm24zha7y