Effects of Suillus collinitus (Fr.) Kuntze extracts on genotoxicity and proliferation of human lymphocytes

Bugrahan Emsen, Asuman Turel, Yasin Uzun
2019 Anatolian Journal of Botany  
Cultivated or wild edible mushroom species have traditionally been used by humans for medical purposes for many years. Edible mushrooms have the potential to show different activities due to the numerous bioactive components they contain. In particular, some mushroom species whose regulatory properties have been identified on human immunity are of interest in the scientific world. Considering these characteristics of edible mushroom species, in the present study, it was examined the effects of
more » ... ned the effects of Suillus collinitus (Fr.) Kuntze, an important edible mushroom species, on human peripheral lymphocytes. For this purpose, acetone and water extracts were obtained from S. collinitus and the effects of these extracts on genotoxicity and proliferation of human lymphocytes were tested by chromosome aberration (CA), micronucleus (MN), nuclear division index (NBI) and mitotic index (MI) analyses. When genotoxicity analyses were examined, it was found that none of the tested extract applications (1-100 mg/L) did not change the CA and MN frequencies statistically (p > 0.05) compared to the negative control group. Proliferation analyses showed that only the maximum concentration (100 mg/L) application of acetone extract of S. collinitus decreased the NBI and MI ratio of the cells at a level of p < 0.05 compared to the negative control group. The obtained results revealed that the acetone and water extracts of S. collinitus, especially the applications at concentrations of 1-50 mg/L, did not show any genotoxic or cytotoxic activity on lymphocytes involved in the human immune system. Özet: Kültüre edilmiş veya yabani yenilebilir mantar türleri yıllardır insanlar tarafından geleneksel olarak tıbbi amaçlı kullanılmaktadır. Yenilebilir mantarlar içerdikleri kendilerine özgü çok sayıda biyoaktif bileşen sayesinde farklı aktiviteler gösterme potansiyeline sahiptir. Özellikle insan bağışıklığı üzerinde düzenleyici özellikleri tespit edilen bazı mantar türleri bilim dünyasında dikkat çekmektedir. Yenilebilir mantar türlerinin bu özellikleri göz önünde bulundurularak, mevcut çalışmada önemli yenilebilir bir mantar türü olan Suillus collinitus (Fr.) Kuntze'un insan periferal lenfositleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, S. collinitus'tan aseton ve su ekstraktları elde edilmiş ve bu ekstraktların insan lenfositlerinin genotoksisitesi ve proliferasyonu üzerindeki etkileri, kromozom aberasyonu (KA), mikronükleus (MN), nükleer bölünme indeksi (NBİ) ve mitotik indeks (Mİ) analizleri ile test edilmiştir. Genotoksisite analizleri incelendiğinde, test edilen ekstrakt uygulamalarının (1-100 mg/L) hiçbirinin negatif kontrol grubuna kıyasla KA ve MN frekanslarını istatistiksel (p > 0.05) olarak değiştirmediği tespit edilmiştir. Proliferasyon analizleri ise yalnızca S. collinitus'un aseton ekstraktının maksimum konsantrasyonlu (100 mg/L) uygulamasının, hücrelerin NBİ ve Mİ oranını negatif kontrol grubuna kıyasla p < 0.05 düzeyinde düşürdüğünü göstermiştir. Elde edilen sonuçlar, S. collinitus'un aseton ve su ekstraktlarının özellikle 1-50 mg/L konsantrasyonlu uygulamalarının, insan bağışıklık sisteminde görevli lenfositler üzerinde herhangi bir genotoksik veya sitotoksik aktivite göstermediğini ortaya çıkarmıştır.
doi:10.30616/ajb.605495 fatcat:p7rysveanjfkdp2gnka2aswosm