Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds-och jordbruksvetenskap Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds-och jordbruksvetenskap

Anne-Charlotte Olsson, Stefan Pinzke, Jos Botermans, Anne-Charlotte Olsson, Stefan Pinzke, Jos Botermans
2012 unpublished
Semineringsrutiner i smågrisbesättningar för ökad effektivitet, produktivitet och attraktionskraft som arbetsplats-en fältstudie Routines at insemination in piglet herds for increased efficiency, productivity and attractiveness as a workplace-a field study LANDSKAP TRÄDGÅRD JORDBRUK R a p p o r t s e r i e Grisbesättningarna i Sverige blir allt större. Idag är smågrisbesättningar med 500-1000 suggor inte ovanliga. Stora besättningar har oftast en eller två veckors omgångssystem och suggrupper
more » ... em och suggrupper på 40-80 suggor per grupp. Det betyder att 40-80 suggor ska semineras varje eller varannan vecka. Ofta utför en eller ett fåtal personer allt semineringsarbete i de allt större smågrisbesättningarna och belastningen på kroppen och risken för skador blir stor. Semineringsarbetet är tidskrävande eftersom det måste utföras med stor omsorg för att få ett bra produktionsresultat. Samtidigt krävs ständigt en ökad effektivitet och förbättrad produktionsekonomi. En väl fungerande inredning, som passar både djur och skötare, ökar förutsättningarna för en bra produktion och reducerar riskerna för arbetsskador hos personalen. I studien följdes semineringsarbetet i 12 olika besättningar upp systematiskt. Semineringsarbetet utfördes antingen enligt rutinen att flytta suggorna till en semineringsyta framför galtboxen alternativt att flytta galten till området framför suggorna, som var inlåsta i specialdesignade semineringsbås. Förutom jämförelse av arbetstider har de olika lösningarna dokumenterats och bedömts avseende effektivitet, arbetsbelastning och olycksrisker. Syftet med studien har varit att få fram erfarenheter och för-och nackdelar med rutinerna. Vår förhoppning är att materialet ska kunna tjäna som en "idéhandbok" vid nybyggnation av framtida semineringsavdelningar för suggor. Slutsatserna är att användning av semineringsbås effektiviserar semineringsarbetet och att semineringsbås också är positivt för seminören eftersom han/hon är mer skyddad och inte hanterar mer än en brunstig sugga åt gången. Det krävs dock en större "yrkesskicklighet" vid seminering i semineringsbås eftersom det är seminören, som i större utsträckning måste se till att sugga och galt får en bra kontakt, så att resultatet av semineringen blir optimalt. LANDSKAP TRÄDGÅRD JORDBRUK R a p p o r t s e r i e Semineringsrutiner i smågrisbesättningar för ökad effektivitet, produktivitet och attraktionskraft som arbetsplats-en fältstudie Routines at insemination in piglet herds for increased efficiency, productivity and attractiveness as a workplace-a field study FÖRORD Inom svensk smågrisproduktion finns stor kunskap och kompetens. För att få till stånd en ökad tillväxt och förbättrad konkurrenskraft måste denna produktionsgren dock ständigt förbättra sin produktivitet och effektivitet. Seminering är ett arbetsmoment som kräver en stor arbetsinsats och som måste utföras med omsorg. Svensk grisproduktion, som har lång erfarenhet av lösgående sinsugghållning, har utarbetat en metod för att seminera suggor i lösdrift. Man tar ut och flyttar en mindre grupp suggor till en box/yta med galtboxar intill. Suggor som uppvisar tydlig ståreflex kan sedan semineras. Under senare tid har man börjat använda kombinerade ät-och semineringsbås. Vid utfodring stängs suggorna in i båsen. En galt vistas i fodergången för att stimulera suggorna. Seminering av suggan sker i båset och båsen är utformade så att skötaren kan stå inne i båset och utföra semineringen. I föreliggande rapport redovisas resultaten från en jämförande studie av de två olika rutinerna för att seminera suggorna. Studien har syftat till att få fram erfarenheter och för-och nackdelar med rutinerna. Undersökningen har omfattat tidsstudier, analyser av arbetsbelastning och olycksrisker.
fatcat:w2c6pp7cxzcdzokpvyesu7pc3q