LA COMPRÉHENSION DES TEXTES EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE : QUELLES DIFFICULTÉS

ZÜHRE YILMAZ GÜNGÖR
2015 Journal of International Social Research  
www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 LA COMPRÉHENSION DES TEXTES EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE : QUELLES DIFFICULTÉS? Zühre YILMAZ GÜNGÖR • Öz Bu araştırma, Fransızcayı yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin okuma parçalarını anlamalarını güçleştiren etkenleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, Fransızca Okuma dersinde gerçekleştirilmiştir ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü Fransızca Öğretmenliği Programı 1. sınıfta öğrenim gören 23 öğrenciyi
more » ... renciyi kapsamaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Lin (2002) tarafından hazırlanan ve dört bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Her bölümde çoktan seçmeli yanıtlar bulunmaktadır. Anket, okuduğunu anlama açısından sorun yaratabileceği düşünülen dilbilgisel, bağlamsal (içerik) ve sosyo-kültürel etkenleri içeren üç genel kategoriyi kapsamaktadır. Araştırmadan elde edilen verileri analiz etmek için sıklık dağılımına başvurulmuştur. Anketin 1. bölümünden elde edilen verilerden, öğrencilerin yabancı dildeki okuma parçalarını anlamasını güçleştiren en önemli etken olarak anlamı bilinmeyen sözcükler görülmektedir. Okuma parçalarındaki karmaşık sözdiziminin ve konunun da sorun yarattığı tespit edilmiştir. Anketin 2. bölümündeki yanıtlardan güçlük yaratan etkenler olarak; okuma parçalarındaki sözcüklerin farklı anlamlar içermesi ve hangi anlamda kullanıldıklarına karar verememek, okuma parçasının içeriği ve içinde geçen deyimler olarak görülmektedir. 3. bölümde ise, öğrencilerin okuma-anlamada düşük performans göstermelerinin nedeni olarak zor ve sıkıcı metin içeriği ile endişe etkeni bulunmaktadır. Anketin son bölümünden elde edilen verilerden, basit sözdiziminin okuma parçasını ve cümleleri anlamayı kolaylaştırdığı söylenebilir. Aynı zamanda, okuma parçasındaki bilindik bir sosyo-kültürel arka planın olması ve anlamı bilinmeyen sözcüklerin bulunmaması da anlamayı kolaylaştıran etkenler olarak tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dilde Okuma, Fransızca Okuma, Okuma Güçlükleri. Abstract This research aims to determine the factors which make reading texts difficult to understand for students who learn French as a foreign language. The research was carried out in French Reading Comprehension Lessons and it involved 23 first year students of Program in Teaching French as a Foreign Language, studying at Anadolu University, Faculty of Education. A four sectioned survey, prepared by Lin (2002) , was used as a data collection tool and there were multiple-choice sentences for each section. The survey contains three general categories which are thought to cause problems for reading comprehension as grammatical, contextual and sociocultural. To analyze the obtained data, the frequency distribution analysis was applied. The data obtained from the first part of the survey showed that the most important factor that makes understanding difficult texts is unknown words. It was also found that a complicated syntax and content caused problems. Responses to the second part of the questionnaire show that different meanings of words in texts, in which sense they are used, content of the text, and the idioms used, also cause problems. The third part showed that poor performance in reading comprehension and annoying context makes learning difficult and causes anxiety. From the data collected in the last part of the survey, we can say that a simple syntax facilitates comprehension of texts and phrases. At the same time, it was found that the socio-cultural background and having no unknown words in the text are factors that facilitate understanding.
doi:10.17719/jisr.20154013892 fatcat:jv5d3nsdezeqtni2za74v2ohmu