"Társadalmunkban a sikert a nyilvánosság iktatja törvénybe", avagy a vidéki színésznő siker- és karriermodellje

Petra Baluja
2021 Metszetek  
ABSZTRAKT Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy kimutathatóak-e különbségek abban, ahogy a színésznők és színészek definiálják karrierjüket, sikereiket? Mit jelent a vidéki színház színészeinek sikere? Ennek kifejtésére több kortárs, sikerre irányuló elemzést ismertetek, amelyek kö zül Deaton-Kahnemann és Barabási főbb elméleteire támaszkodom. Ezt követően a kutatásom módszertanát mutatom be, majd Bourdieu mezőelmélete alapján a kőszínház munkaszerveze tének értelmezése kap nagyobb
more » ... yt. Végül a szervezetszociológiai kontextusba ágyazva írom le, hogy a színművészek hogyan értelmezik a sikert és a karriert, illetve mindezek alapján tipizálom habitusaikat. KULCSSZAVAK: vidéki színház, szervezet, siker, karrier ABSTRACT "In our society publicity ratify the success". Success and career model of rural theater's artists This study aims to answer the question of how actors and actresses define their own success and carreer. What does succes mean to an artist in rural theater? The study primaly discusses some contemporary analyses of sucess, amongst them I am using Deaton-Kahnemann's and Barabási's theories. I am also presenting the metodology of my research and later I show rural theatre's organization based on Bourdieu's theory. Finally I describe the definition of success and career of the actors and actresses embedded in an organizational context which helps to understand their tipical habits. Baluja P.: "Társadalmunkban a sikert a nyilvánosság iktatja törvénybe", ... 85 KÖZELKÉP Bevezetés A színházi világ köznapi megítéléséhez számos feltevés kapcsolódik, mint például a "normáktól való eltérés", az ünnepélyesség, a reflektorfényben élő művészek rendhagyó életmódja, akik teljesítménye, sikeressége azonnali visszajelzést kap a szakmai kritikától, a sajtótól és a közönségtől. Jelen tanulmány egy kiterjedt kutatás része, amelyben nagyobb perspektívában vizsgálom a témát (a vidéki színház szervezeti struktúrája ad keretet a színésznők és színészek közötti nemi egyenlőtlenségek leírásához), de jelen írás egyetlen kutatási kérdésre fókuszál. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy kimutathatóak-e különbségek abban, ahogy a színésznők és színészek definiálják karrierjüket, sikereiket? Mikor és mitől elégedettek a sikereikkel? Mit jelent a vidéki színház színészeinek sikere? Magyarország két vidéki repertoárszínházában történt az adatfelvétel a félig strukturált interjú módszerével. Vidéki repertoárszínház kifejezés alatt a fővárosi színházvilágon kívüli, nem budapesti kőszínházi intézményeket értem. A vidékiség egyfajta egyenlőtlenségi keretet nyújt a nemi egyenlőtlenségek leírásához. Kevés elemzés született a vidéki kőszínházak működésével kapcsolatban, kutatásom során azt tapasztaltam, hogy a fővárosi és a vidéki színházi működés között jelentős eltérések vannak. A szöveg első részében röviden ismertetek néhány kortárs sikerre irányuló elemzést, melyek részletezik, hogy milyen szempontból közelítik meg a fogalmat és ezeknek segítségével mutatom be saját értelmezési keretemet is. A sikerre és a karrierre Deaton-Kahnemann munkájára támaszkodva szubjektív változóként tekintek. A szubjektív változók bevonásával árnyaltabban értelmezhetők a nemi különbségek. Ezt követően a vizsgálatom módszertanát részletezem (kutatás helyszíne, interjúalanyok, mintavétel), majd a vidékiség és a kőszínház munkaszervezetének értelmezése kap nagyobb hangsúlyt. A vidéki, kőszínházi szervezet nyújt értelmezési keretet a benne dolgozó színésznők és színészek mikroviszonyaiban leírható egyenlőtlenségeknek. A szervezeti struktúrát mikro-, mezo-és makroszinten értelmezem, jelezve ezzel komplex működését. Itt fokozatosan haladunk a kőszínház szerveződési szintjein át a konkrét személyekig, a színésznőkig és színészekig, akik a struktúra részei. Siker és karrier fogalmukra hatással vannak a szerveződési szintek és az általuk generált feszültségek. Végül a szervezet szociológiai kontextusába ágyazva írom le, hogy a színművészek hogyan értelmezik a sikert, elégedettséget és a karriert, mindezek alapján tipizálom habitusaikat. A nemek között leírható hátrányokon túl felhívom a figyelmet az előnyökre is, az interjús idézetek segítségével.
doi:10.18392/metsz/2020/4/5 fatcat:efzmsvlfrzhpxmbdqfrj5f2uly