Ocena sprawności fizycznej piłkarzy "KS Vulcan Wólka Mlądzka" Physical fitness of football players from the "KS Vulcan Wólka Mlądzka" club

Adrian Krogul, Wyższa Szkoła, Kultury Fizycznej, Turystyki
unpublished
Streszczenie Cel pracy. Celem pracy była ocena sprawności fizycznej piłkarzy zespołu półamatorskiego po odbyciu zi-mowego okresu przygotowawczego. Metodyka. W badaniach brało udział 41 zawodników w wieku od 17 do 41 lat. Masa ciała zawodników waha-ła się od 61 kg do 91 kg, a wysokość ciała od 167 cm do 194 cm. Mierzono prędkość biegu na odcinku 5 m, liczbę siadów z leżenia tyłem, odległość w skoku w dal z miejsca oraz wyznaczono maksymalny pułap tle-nowy (VO 2max) na podstawie wyniku uzyskanego
more » ... e wyniku uzyskanego w biegu wahadłowym. Wyniki. Stwierdzono znamienną poprawę średnich wyników w każdej z prób po 7-tygodniowym treningu. Wytrzymałość była ujemnie skorelowana z wiekiem (-0,478; p<0,01), a przyrost prędkości biegu był skore-lowany z przyrostem skoku w dal z miejsca (r = 0,524; p<0,001). Wnioski. Trenerzy powinni większą uwagę zwrócić na indywidualizację treningu i trafniej dobierać obciąże-nia treningowe, a także zmodyfikować okres przygotowawczy, kładąc większy nacisk na szybkościowo-siłowy charakter pracy na treningu niż na wytrzymałość tlenową. Słowa kluczowe: sprawność fizyczna, wytrzymałość tlenowa, trening piłkarski Summary Study aim: To assess the winter preparatory period in a semiamateur team with respect to improving their speed, strength, jumping skill and aerobic endurance. Methodology: A group of 41 players aged 17-41 years were studied. Their body height ranged from 167 to 194 cm, and body mass from 61 to 91 kg. The following values were recorded: running speed (5 m), number of sit-ups, standing broad jump and determination VO 2 max based on the result obtained in a shuttle run test. Results: Mean results of all tests significantly improved following 7 weeks of training. Aerobic endurance was negatively correlated with age (-0.478; p<0.01), while the improvements in running speed and in standing broad jump were positively correlated (r = 0.524; p<0.001). Conclusions: The coaches ought to pay more attention to individual training and to apply individually predicted training loads. The preparatory period ought to be modified-more attention should be paid to shape the speed-strength skills than the aerobic endurance. Wprowadzenie Piłka nożna to dyscyplina bardzo obecnie popularna, uprawiana na całym świecie przez mężczyzn, kobiety, dzieci, zarówno przez osoby sprawne jak i te z różnymi upośledzeniami. Można w nią grać na dworze i w hali, na trawie, piasku i asfalcie. Bez względu na miejsce i jakość gry, w piłce nożnej niezbędne są wszystkie elementy sprawności fizycznej zawodników-począwszy od szybkości, wytrzymałości, skoczności, poprzez gibkość, koordynację, aż do szybkości reakcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pod pojęciem sprawności fizycznej rozumie się efektywne rozwiązywanie rozmaitych zadań ru-chowych uwarunkowane stopniem ukształtowania cech i zdolności motorycznych [10], zwłaszcza siły, szybkości i wytrzymałości, inaczej zwanych zdolnościami ilościowymi; bardzo istotna jest także koordy-nacja ruchowa, którą uznaje się za cechę jakościową [1].
fatcat:mwnnpjl5tnfjfom3elkysspkp4