Chondrofibrosis of adolescent hip

S. Slavkovic, Z. Vukasinovic, N. Slavkovic, M. Apostolovic, S. Tomic
2006 Acta chirurgica iugoslavica  
Autori prikazuju 420 kukova sa skliznu}em glave femura le~enih u IOHB "Banjica", u periodu od 1970. do 2005. godine. Istra'ivanje je obuhvatilo analizu incidence, dijagnostike i uzroka koji doprinose nastajanju hondrofibroze kuka. Prikazani su faktori rizika, kao i na~in kako da se oni elimi-ni{u. Posebno je analizirano 39 kukova kod kojih je ova komplikacija nastala. Svaki kuk pojedina~no je izu~avan sa namerom da se utvrdi uzrok nastanka, evolucija stanja, le~enje i krajnji funkcionalni
more » ... funkcionalni rezultat obolelog zgloba. Kod 7 bolesnika radjena je biopsija sinovije, kapsule, pokrovne hijaline hrskavice i subhondralne kosti glave femura, {to je omogu}ilo detaljan opis makroskopskih i mikroskopskih promena koje prate ovo stanje. Bez obzira na jo{ uvek hipotetsko tuma~enje nastanka hondrofibroze, autori navode rizi~ne postupke tokom le~enja koji doprinose njenom nastanku. U radu je nagla{en zna~aj rane dijagnostike i pravovremenog po-~etka le~enja. Prikazani rezultati le~enih hondrofibro-za kuka ulivaju nadu sudbini obolelog zgloba, dugo smatranom krajnje neizvesnom.
doi:10.2298/aci0604011s pmid:17688026 fatcat:s6lm2fpmqnc47gtyh5ir33anl4