Hyperspectral Image Classification with CapsNet and Markov Random Fields

Xuefeng Jiang, Yue Zhang, Wenbo Liu, Junyu Gao, Junrui Liu, Yanning Zhang, Jianzhe Lin
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3029174 fatcat:jeu4y3ly7bcxlfyz52mmcles3u