Pulmonary embolism: Cardiovascular and parenchymal changes

2017 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Öz Amaç: Pulmoner embolinin şiddetinin kardiyovasküler sistem ve akciğer parankimi üzerine etkisini araştırmak. Gereç ve Yöntem: PE ön tanısı ile BTPA yapılan 180 olguda obstrüksiyon indeks oranı ölçülerek kardiovasküler ve plevroparankimal bulgular retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Ana pulmoner arter, sağ pulmoner arter, VKS ortalama çapı, RV kısa çapı ve RV/LV oranının PE bulunan hastalarda PE bulunmayan hastalara göre arttığı (sırasıyla, p<0,001, p=0,004, p=0,007, p=0,01,
more » ... ,001), obstrüksiyon indeksi ile korelasyon gösterdiği saptandı. İnterventrüküler septumun sola doğru konveksitesinin, VKİ ve vena azigoza reflü sıklığının PE' si olan hastalarda bulunmayanlara göre (p<0,001, p=0,001, p=0,001) ve PE bulunup masif embolisi olanlarda submasif olanlara göre artığı (p<0,001, p=0,003, p<0,001) tespit edildi. Kama şeklinde opasite ve damar işareti bulgusu bulunma sıklığının PE olan hastalarda olmayanlara göre artığı (p<0,001, p<0,001), ancak masif pulmoner embolisi olanlarda submasif olanlara göre daha az sıklıkla rastlandığı tespit edildi (p=0,002, p=0,014). Atelaktazi bulunma sıklıklarının PE bulunan hastalar ile bulunmayanlar arasında farklılık içermediği, buzlu cam görünümü, konsolidasyon, oligemi sıklığı ve ortalama skorunun PE bulunan hastalarda arttığı (p=0,02, p<0,001, p=0,001), oligemi skoru ile obstrüksiyon indeksi arasında pozitif korelasyon olduğu saptandı (r=0,202, p=0,027). Plevral efüzyonun PE olan hastalarda genellikle küçük efüzyon şeklinde olduğu, bilateral plevral efüzyon sıklığının hasta grupları içerisinde farklılık göstermediği saptandı. Tartışma: BTPA, pulmoner emboli tanısında, hem embolinin etkilediği vasküler yapıları ve akciğer alanlarını göstermede hem de sağ kalp fonksiyonunun değerlendirilmesinde hızlı ve güvenilir bir yöntemdir. Abstract Aim: To investigate the effects and the severity of pulmonary embolism on the cardiovascular system and lung parenchyma. Material and Method: Pulmonary artery (PA) obstruction index ratios were calculated, and cardiovascular and pleuroparenchymal changes were retrospectively assessed in 180 patients with a prediagnosis of PE using computerized tomography pulmonary angiography (CTPA). Results: Main PA, right PA, and mean superior vena cava (VCS) diameters, right (RV) and left ventricle (LV) short diameters, and RV/LV ratios in patients with PE were increased (p<0.001, p=0.004, p=0.007, p=0.01, p=0.001, respectively) and correlated with the obstruction index ratio (OIR). Also, the convexity of the interventricular septum, VCI, and vena azygos reflux frequency were increased with PE (p<0.001, p=0.001, p=0.001) and with massive PE (p<0.001, p=0.003, p<0.001). It was determined that the frequency of the presence of wedge-shaped opacities and vein mark findings was increased in patients with PE (p<0.001, p<0.001); however, it was found less frequently in patients with massive PE when compared to the submassive patients (p=0.002, p=0.014). The presence of atelectasis was not different between patients with and without PE; consolidation, ground glass appearance, oligemia frequency, and the average scores were increased in the patients with PE (p=0.02, p<0.001, p=0.001), and there was a positive correlation between the oligemia score and OIR (r=0.202, p=0.027). Pleural effusion was infrequent with PE. Discussion: CTPA is a rapid and reliable method for the determination of the severity of PE, affected vascular structures and lung regions, and for the assessment of right heart function.
doi:10.4328/jcam.4888 fatcat:mayql3sotvfhthw4t5te7yj2ey