ORANI VE DEGERLENDİRİLMESİ

Kartal Eğ, Ilim Ve Araş, Klinikleri Kartal, Egitim Ve, Araştirma Hastahane'sinde, Aylık Dönemde Görülen, Perinatal Mortalite, Büşra İlknur Ezengin, Orhan Ünal, Yasemin Akin, Ekmekçioglu
unpublished
Perinatal ve neonatal mortalite özel li kle enternasyonel k ı yas l ama l ar iç in (sağ lık dü zeyinin belirlenmes i aç ı s ınd an) kull a nıl an bir belirteç olmuştur. Bu oranlar bir ülkenin eğ itim , sosya l ve halk s ağ lı ğı sistem leri kadar beslenme kadın doğum ve neonatoloji düzeylerinin ve aynı za manda sosyoekonomik ge l işme l erinin bir ölçütüdür. çalışmamız süresince 1609 toplam d oğumd a 90 perinata l ölüm o lgusu meydana geldi . O l gu l a rımız incel e ndiğinde perinatal
more » ... ora nı %056.92 olarak bulundu . Perinata l ö lü mlerde en yüksek o ra nmı % 3 i , i il e feta l ölüml er oluşm rmakta bunu s ıras ı ile prematürite ve anoksi takip etmektedir. Hastanemizde saptadığımız perinatal mortalite oranı ge li ş miş ülkelere, hatta Türkiye geneline kı yas l a çok yüksek göıiinm e kl e birlikte, buna yüksek riskli gebelerin periferden hastanemi ze gönderilmelerinin, hitap ettiğimi z hasta kitlesinin sosyokültürel ve sosyoekonomik düzey lerinin dü ş ük olmas ının ve ha s taların takiplere dü zenli ge l meyiş l erinin k a tkı sı büyüktür. Hastanem izde ve. ülkemi zdeki perinata l mortalite oran l arının düşürü lebilmes i için : i . H a lkın eğitimi , 2. Yeterli ve düze nl i prenatal takip, 3. Ilgili sağlık personelinin eğ itimi , 4. Yeterli personel,araç ve tesis temini gerekmektedir. Anahtar Kelime/er: Perinatalmortalite, neOlwfal morta liıe, fe/af mortalite. THE PERINATAL MORTAUTY RATE OBSERVED IN KARTAL EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL FOR 6 MONTHS PERIOD AND !TS EVALUATION. Perin a ıal and neonatal rnorlality rates become indicators (to demonstrate the health status) especially for international comparisations. The rates are the indicators of eduealion, social and public heallh systems as well as obstetries and neonatology slalus and al the same lime the sodoeconornic developmenl of Ihe counlries. During our study, 90 perin alal dealbs occured among 1609 births, when Ihe cases a naliscd, Ihe p erinaı a l rnorlality rale was found as 56,92 % 0, The highest rale in perinalal morlalily was 31. i i %, because of felal morlality, which followed by prematurily and anoxia, When conıpared with developed countrics or cven Turkey's mean, Ihe perinatal nıortali ty rate in our hospilal seems vc r y high, bul this is nıostly because of the high risk patienıs sent to our hospital fronı periphere, Ihe socioeconomic and sociocullural levels of Ihe pati e nıs we serve are low and palients not co min g lo regular conlrols. In order to decrease the perinaıal mortality rales in our hospital and country: I.education of public, 2. sumcient " nd regular prenal_1 control, 3. enough per sonel, material and eslablishnıenl are needed. Key wort/s: Periııa/alıııor/alily, ıı eoııa/al mor/ali/y, fe/al monalily.
fatcat:ikxcknhysfbmfi3px6qqxi7snm