Wiara współczesnych w kontekście europejskiego dziedzictwa tradycji chrześcijańskiej

Czesław Rychlicki
2013 Teologia i Człowiek  
Wiara WSPÓŁcZeSNYcH W kONTekŚcie eUrOPejSkieGO dZiedZicTWa TradYcji cHrZeŚcijaŃSkiej Analizując współczesne przemiany kulturowo-społeczne w Europie, myśl nasza kieruje się ku scenie odnotowanej w Ewangelii Łk 19,41-44: "Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na
more » ... mię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia" (por. Łk 13,34-35). Podobna troska o właściwą relację między Ewangelią i Europą chrześcijańską jest wyrażana przez ostatnich papieży. Nie ogranicza się ona tylko do stwierdzenia odchodzenia od Ewangelii w codziennym postępowaniu ludzi także wierzących, ale stanowi również wyzwanie dla nas, by przekazywać Ewangelię w nowym kontekście czasów. Zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI apelują o odkrycie chrześcijańskich * Ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki -profesor zwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Papieskiej Akademii Nauk z Rzymie.
doi:10.12775/ticz.2013.028 fatcat:haoyx23uynf4ffkefmny7xsoqa