Yulafa İkame edilen Yemlik Bezelyenin Bir Yaşındaki American Quarter Atlarında Kabul Edilebilirliği, Büyüme Performansı ve Beslenme Güvenliği Üzerine Etkisi
Effect of Field Pea Replacement for Oats on Acceptance, Growth Performance and Feeding Safety in Yearling American Quarter Horses

Songül ŞENTÜRKLÜ, Douglas G. LANDBLOM
2015 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
The objective of this study was to determine the palatability, feeding safety, growth performance, and replacement value of field pea (FP) for oats in yearling American Quarter Horses. Forty-eight yearling horses averaging 338.2±0.67 kg were used in a two-year replicated (84-d) study. The horses were randomly assigned based on sex and body weight (BW) to three pelleted experimental growing supplements: 1) 100% Oats and 0% FP (C), 2) 66.7% Oats and 33.3% FP (33.3PEA), and 3) 33.3% Oats and 66.7%
more » ... 3.3% Oats and 66.7% FP (66.7PEA). The horses were fed a predetermined amount of alfalfa-bromegrass cubed (pelleted) hay. The supplement fed daily was divided into two meals and fed at 08.30 and 14.00 hours. Horse's BW, body length (BL), wither height (WH), hip height (HH), heart girth circumference (HG), cannon bone circumference (CB), forearm circumference (FA) and gaskin muscle circumference (GM) were taken at 28, 56, and 84 d. There was no statistical difference between supplement treatments for horse average daily gain (ADG) or final BW (P>0.10). There was a linear effect identified for 28, 56, and 84 d periods (P<0.01) for all treatment measurements. There was no statistical difference between supplement treatments for BL, WH, HH, HG, CB, FA, and GM (P>0.10). There was no evidence of discomfort, colic or hoof laminitis identified. When fed as two meals separated by 6 hours, FP was a suitable replacement for oats in yearling horse growing supplements up to a maximum of 66.7%. Özet Bu çalışmanın amacı yulaf yerine ikame edilen yemlik bezelye (FP)'nin bir yaşındaki Amerikan Quarter atlarına yedirilebilirliği, beslenme güvenliği, ikame oranı ve büyüme performansı üzerine etkisinin saptanmasıdır. İki yıl tekrarlanan (84-d) bu çalışmada, ortalama ağırlığı 338.2±0.67 kg olan bir yaşında, kırk sekiz adet at kullanılmıştır. Atlar cinsiyet ve vücut ağırlığı (BW) 'na göre rastgele tahsis edilmiştir. Peletlenmiş üç takviye yem grupları: 1) %100 Yulaf ve %0 FP (C), 2) %66.7 yulaf ve %33.3 FP (33.3PEA), ve 3) %33.3 yulaf ve %66.7 FP (67PEA). Atlar kaba yem olarak önceden belirlenmiş miktarlarda yonca-bromegrass küpleri (peletlenmiş) ile beslenmiştir. Günlük takviye yem ise iki öğüne bölünerek 08.30 ve 14.00 saatlerinde yedirilmiştir. Araştırmanın 28., 56., ve 84. gününde, atların BW, vücut uzunluğu (BL), yüksekliği (WH), kalça yüksekliği (HH), kalp çevresi (HG), incik çevresi (CB), önkol çevresi (FA) ve bacak kas çevresi (GM) ölçülmüştür. Takviye yem grupları arasında ortalama canlı ağırlık artışı (ADG) ve bitiş BW bakımından istatistiksel olarak bir fark saptanmamıştır (P>0.10). Tüm grupların 28., 56., ve 84. gün periyotlarındaki ölçümlerde doğrusal bir etki tespit edilmiştir (P<0.01). Takviye yem grupları arasında BL, WH, HH, HG, CB, FA, ve GM bakımından istatistiksel fark bulunmamıştır (P>0.10). Toynaklarda laminitis ile ilgili herhangi bir veri belirlenmemiştir. Bir yaşındaki Amerikan Quarter atlarının büyüme takviyesi yemlerinde FP 6 saat ara ile iki öğün olarak yediriliğinde yulaf yerine maksimum %66.7 oranında kullanılabilecek uygun bir alternatif yemdir.
doi:10.9775/kvfd.2014.12326 fatcat:2htcfsehezbedf4zutctcnbnt4