BOTANISKA NOTISER

Utgiknk Af
unpublished
O. NORDS TE DT. N:o 6. d. 15 Dec. 1873. Om de skandinaviska algformer, som äro när-mast beslägtade med Dictyostphon foeniculaccus, eller kunna med denna lättast förblandas. At J. E. ARESUIHO. Den af Hudson i Flora Anglica beskrifnä Fucus foenictt-taceus ansågs af C. Agardh tor en Scytoiiphon Ag., och se-naiv bildade Greville af densamma «lagtet Dktyosiphon, hvilkot namn den allt fortfarande fatt behålla, länge eusam intagande sin plats i detta slägte, ehuru Ljngbye i Bydro-phytologia Bänka hade
more » ... under slägtot Scytosiphon Ag. och vid sidan af S. foeiriculacus anfört tvenne andra arter, nemligen .S'. hippuroides och S. tomentosus (Fue. tomento-sos Kl. Dan.), den senare dock endast en obetydlig formför-ändring af den förra. Vidare beskref J. Agardh i Nov. fl. Sr. e.i Algarum familia en ny art, ueml. Scytosiphon ra-meJlosus, men hvilken han sedermera i Spec. gen. Algarum erkände vara identisk med Lyngbyes Sr. hippuroides; alltså slutligen endast tvenne skilda arter, ueml. Scytos. foenieti-hir-as och hippuroides. Af de«sa ansåg J. Ag. i Spec. äl-gar, den förra som sjelfständig art och begagnade som slägt-nanm för densamma Grevilles benämning Dictyosiphon, men förklarade den senare endast vara en form af Cfiordaria flageUiformds. Ungefär liktidigt. och utan att känna J. Agardhs åsigt, hyste författaren af dessa rader alldeles .-amma mening: Scyt. hippuroides var en form af Chordaria fla-gelliformis! Men härvid rakade han i en svar dilemma Båda dessa, fomiculaceus och hippuroides, syntes honom u
fatcat:ezun4jjcvncvzl5ukxljwdga5u