Influence of the system of government to the principle of participation in contemporary federations

Marko Stanković
2016 Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu  
УТИЦАЈ СИСТЕМА ВЛАСТИ НА НАЧЕЛО ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У САВРЕМЕНИМ ФЕДЕРАЦИЈАМА Један од највећих изазова који стоје пред сваким уставотворцем јесте одабир одговарајућих облика државе -облика владавине, политичког поретка, државног уређења и државне власти. При том је од изузетне важности компатибилност коју су различити облици међусобно показали у пракси, јер од тога умногоме зависи ефикасност конкретног уставног система. Овај рад анализира однос облика државног уређења с облицима државне власти,
more » ... је, начине на које се сложено, федерално државно уређење "уклапа" с различитим системима власти -председничким, скупштинским, парламентарним и мешовитим (полупредседничким). Посебна пажња посвећена је разматрању односа система власти с начелом партиципације федералних јединица, односно питању колико је у којем систему власти могуће обезбедити представљеност федералних јединица у саставу федералних политичких власти -извршне и законодавне. Анализирана је и ефикасност различитих система власти, која је неретко супротстављена широкој партиципацији у федерацији. Осим тога, дат је и кратак осврт на анализу утицаја изборних и страначких система на начело партиципације. На крају је учињен покушај да се дâ одговор на питање који је систем власти најкомпатибилнији с федералним државним уређењем. Кључне речи: Федерација. -Начело партиципације. -Председнички систем. -Парламентарни систем. -Федерални бикамерализам. * Аутор је ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду, stankovicm@ius.bg.ac.rs
doi:10.5937/analipfb1602105s fatcat:ssikznxwdbbipi37omqbxkb73u