Guide them through: An automatic crowd control framework using multi-objective genetic programming

Nan Hu, Jinghui Zhong, Joey Tianyi Zhou, Suiping Zhou, Wentong Cai, Christopher Monterola
2018 Applied Soft Computing  
doi:10.1016/j.asoc.2018.01.037 fatcat:fg7xeay77va6rofchkxfslia7u