Protein hybrids
特集タンパク質工学 タンパク質ハイブリッド

Tsugikazu Tomono
1990 Kobunshi  
doi:10.1295/kobunshi.39.512 fatcat:ybxwuuihyjcebgrdgdm2fdbrya