THE EFFECTS OF SPATIAL HETEROGENEITY OF UNDERSTOREY LIGHT

You-Zhi, WANG Zheng-Quan* and GU Jia-Cun, $author.xingMing_EN
2004 Chinese Journal of Plant Ecology  
doi:10.17521/cjpe.2004.0064 fatcat:x644y4xowrhp7hgttunzmvgmxe