Chest CT findings and their correlation with RT-PCR testing in pediatric COVID-19 patients

Gülşah Bayram Ilıkan, Şükriye Yılmaz
2021 Ankara Medical Journal  
Amaç: COVID-19 ön tanısı olan çocuk hastalarda revers transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyon (RT-PCR) testi sonuçları ile toraks bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularını karşılaştırmak. Materyal ve Metot: Retrospektif olarak, 177 çocuk hastada toraks BT bulguları ve RT-PCR test sonuçları değerlendirildi. Test sonuçlarına göre hastalar 'COVID-19 pozitif' ve 'COVID-19 negatif' olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bulgular: COVID-19 pozitif grupta hastaların %65,71'inin ailesinde COVID-19 tanısı
more » ... taydı (p<0.01). Aynı grupta BT bulguları normal olan hastaların %50'si 16 yaşından küçüktü (p<0,01) ve en sık tek lob tutulumu izlenmekteydi (%54,54, p<0.01). Her iki grupta en sık izlenen BT bulgusu konsolidasyon ile birlikte buzlu cam dansitesi (BCD) idi. Fibrotik bantlar (% 51,46; p<0,01), retiküler patern (% 34,95; p<0,01), atelektazi (% 9,71, p<0.01), mozaik perfüzyon (% 26,21, p<0.01), ve plevral effüzyon (% 19,42, p<0.01) COVID-19 negatif grupta daha sık izlendi. Altta yatan hastalığı bulunanlarda BT'nin sensitivitesi 0,441, RT-PCR testin ise 0,863 olarak hesaplandı. Sonuç: Ailesinde COVID-19 hastalığı olan çocuklarda en sık BT bulgusu konsolidasyonun eşlik ettiği ya da etmediği fokal BCD'dir. BT bulguları yaygın ve şiddetli ise hasta yüksek olasılıkla COVID-19 değildir. Altta yatan kronik hastalığı olan çocuklarda RT-PCR testi, tanı koymada BT'den daha duyarlıdır. Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, COVID-19 pnömonisi, pediatrik, revers transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyon testi. Abstract Objectives: To compare the reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) test results and chest computerized tomography (CT) findings in pediatric patients with a pre-diagnosis of COVID-19. Materials and Methods: The thorax CT examinations and RT-PCR test results were retrospectively evaluated in 177 children. According to the test results, the patients were divided into two groups as 'COVID-19-positive' and 'COVID-19-negative'. Results: In the COVID-19-positive group, 65.71% of the patients with a family history of COVID-19 (p<0.01). In the same group, 50.00% of patients with normal CT findings were older than 16 years (p<0.01), and singlelobe involvement was more common (54.54%, p<0.01). The most observed CT finding was consolidation with ground-glass opacities (GGO) in both groups. Fibrotic bands (51.46%, p<0.01), reticular pattern (34.95%, p<0.01), atelectasis (9.71%, p<0.01), mosaic perfusion (26.21%, p<0.01), and pleural effusion (19.42%, p<0.01) were mostly seen in the COVID-19-negative group. In patients with underlying diseases, the sensitivity values were calculated as 0.441 for CT and 0.863 for the RT-PCR test. Conclusion: In patients with a family history of COVID-19, the chest CT showed focal GGO with or without consolidation as the most common finding. If CT findings diffuse and severe, the patient most likely does not have COVID-19. The RT-PCR test results are more reliable than CT in children with underlying diseases.
doi:10.5505/amj.2021.04207 fatcat:kujr3654dzdnnaso47yej6wryy