How to better election system of Serbia

Slobodan Orlovic
2014 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Сажетак: Основно питање на које покушава да одговори овај рад је шта је то погрешно у изборном систему Србије. Уједно са тим, предлажу се одређена побољшања пропорционалног изборног система. Аутор се још увек дефинитивно не опредељује за повратак на већински изборни систем, иако држи да је и то боље од постојећег. Пре обраде основне, насловне теме, у раду се летимично обрађује изборно право, изборни системи и историја избора. Кључне речи: изборно право, изборни системи, пропорционални изборни
more » ... рционални изборни систем, право гласа. ----------University of Novi Sad Faculty of Law Novi Sad Abstract: the basic question this work is trying to answer is: what is wrong in the electoral system in Serbia. At the same time, it is proposing certain improvements of the proportional electoral system. The author is not yet definitely opting for return on the majority electoral system, although he thinks that it is better than current one. Before processing the main, headline topic, the article cursorily deals with electoral law, electoral systems and history of elections.
doi:10.5937/zrpfns48-7372 fatcat:i43val5ewfhoxjxyyyps44ix6i