Human Motion Video Analysis in Clinical Practice (Review)

V.V. Borzikov, N.N. Rukina, O.V. Vorobyova, A.N. Kuznetsov, A.N. Belova
2015 Sovremennye tehnologii v medicine  
doi:10.17691/stm2015.7.4.26 fatcat:mofwj4obnrg2tpzziyhlbkqg4q