Evaluation of multifunctionality on village scale using location-based big data: A case study of Suzhou

Yuan YUAN, Xiao-lin ZHANG, Hong-bo LI, Xiao-liang HU, Ya-hua WANG
2021 自然资源学报  
doi:10.31497/zrzyxb.20210311 fatcat:ida5ids2nrcvnfqgzccagbk3jy