Determining primary school teachers'type 2 diabetes risk and healthy lifestyle behaviors

Hatice Serap Koçak, Selma Öncel, Handan Zincir, Emine Ümit Seviğ
2017 Turkish Journal of Public Health  
Özet Amaç: Araştırma sınıf öğretmenlerinin tip 2 diyabet risk oranları, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve diyabet riski ile ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte ve 975 sınıf öğretmeni ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında sınıf öğretmenlerinin sosyo-demografik özelliklerini içeren anket formu, diyabet riskini değerlendiren Finlandiya Diyabet Risk Anketi (FINDRISK) ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ-II)
more » ... . Bulgular: Araştırmaya grubunun yaş ortalaması 36.5±7.1 ve %50.7'si kadındır. FINDRISK'e göre sınıf öğretmenlerinin %5.7'si yüksek risk taşımaktadır. Sınıf öğretmenlerinin sağlık algısı azaldıkça FINDRISK'ten 15 puan ve üzerinde alanların yüzdesi artmaktadır(p<0.05).Kadın sınıf öğretmenlerinin fiziksel aktivite ve beslenme alt grup puan ortalamaları, erkek öğretmenlere göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Bekar öğretmenlerin manevi gelişim, fiziksel aktivite, kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimi alt grup puan ortalamalarının evlilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sağlık durumlarını çok iyi olarak tanımlayanların fiziksel aktivite, manevi gelişim ve stres yönetimi puanları anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). Tip 2 diyabet riski ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında negatif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir (r=-.071, p=0.026). Anahtar Sözcükler: Sağlıklı yaşam biçimi, diyabet riski, sınıf öğretmeni Bu çalışma 27-31 Ekim 2013 tarihinde Antalya'da düzenlenen 16. Halk Sağlığı Kongresi'nde poster bildiri olarak sunulmuştur. Diyabet riski ve sağlıklı yaşam Turk J Public Health 2017;15(2) 71 Sonuç: Sınıf öğretmenlerinin %5.7'sinin tip 2 diyabet açısından yüksek riske sahip olduğu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği IIpuanın orta düzeyde olduğu, en çok uygulanan ve dikkat edilen sağlıklı yaşam biçimi davranışının manevi gelişim, en az uygulananın ise fiziksel aktivite olduğu belirlenmiştir. Tip 2 diyabet riskini azaltma da öğretmenlere sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını konusunda eğitimlerin yapılması önerilebilir. Determining primary school teachers'type 2 diabetes risk and healthy lifestyle behaviors Abstract Objective: The aim of this study was to determine the frequency of primary school teachers with a high risk of type 2 diabetes; their healthy lifestyle behaviours and factors associated with diabetes risk. Method: A descriptive research was conducted with 975 primary school teachers. The Finnish Diabetes Risk Questionnaire (FINDRISK), which evaluates the risk of diabetes, and Health Promotion Life-Style Profile II tools were used. Results: The mean age of thestudygroupwas36.5±7.1 and 50.7% of the subjects were female. According to the FINDRISK, 5.7% of primary school teachers were at a high risk of diabetes. When the health perception of primary school teacher getting decrease the percentage of the teacher who take 15 and more point from FINDRISK gettingin crease (p<0.05). The mean scores of physical activity and nutrition subscale scores of female teachers were higher than male teachers (p<0.05). Spiritual growth, physical activity, nutrition, interpersonal relationship and stress management subscale scores of single teachers were higher than their married counter parts (p<0.05). The mean scores for physical activity and nutrition subscale scores were found to be higher in women (p<0.05). Physical activity, spiritual growth and stress management scores were defined significantly higher among teachers who defined their health status as very good (p<0.05). A negative correlation was found between healthy lifestyle behaviours and type 2 diabetes risk (r=-0.071, p=0.026). Conclusions: It was determined that 5.7% of the teachers have a high risk of type 2 diabetes. In general, the level of healthy lifestyle behaviours scale scores were moderate. The most valued and practiced healthy lifestyle behaviour was found to be spiritual growth, while the least practiced one was physical activity. It may be advisable to educate teachers about healthy life style behaviors in order to reduce the risk of type 2 diabetes.
doi:10.20518/tjph.341151 fatcat:svgqjefyvrchdbyvfbmpebhd2a